2018 Slovensko/Slovakia


Červenec/July
Ružomberok, Liptovský Hrádok, Dolní Kubín

  

Evangelizační akce na Liptovsku a Oravě byly živým svědectvím sjednocení církví na společném díle. Do akce se zapojilo 7 denominací, trvala týden a zasahovala hluboko do srdcí zúčastněných.
Vedle služby evangelia a pomoci potřebným jsme při této akci zažili osobní formování a růsty, mohli jsme si mnoho uvědomit a být jeden druhému pomocí. Vzájemné sdílení mělo velký význam pro budování těla Kristova.
V každém městě bylo rozdílné evangelizovat, protože byla cítit rozdílná duchovní atmosféra měst. Tam, ke už evangelium zasvítilo, jsme mohli zacházet více do hloubky, ale tam, kde Kristova zpráva byla stále ještě všem vzdálená, jsme museli nejprve působit celoplošně, ale také povrchně. 
Vedle evangelizační činnosti a formování nás všech, jsme svědčili v církvích a snažili se být povzbuzením k evangelizační činnosti. 
V oblastech chudoby jsme evangelium kázali houfům lidí a každý z nich byl lačný po Božím slově. Navždy zůstali v našich srdcích a budeme se snažit pro ně udělat hodně i v budoucnosti.
Velké místo v tomto evangelizačním tažení mělo i veřejné kázání na rušných místech měst, kde jsme se takto snažili zasáhnout větší množství lidí. Osobní evangelizace, modlitby a přímé zásahy do životů jednotlivců měli též svoje místo. Pán otevřel dveře i do ústavů pro nemocné, kde bylo slíbeno místní církvi další působení.
Každý z nás odcházel jiný a s většími zkušenostmi, víc odevzdaný Pánovi a zaměřený jen na Něho.

Velké poděkování patří místním církvím, které se na tomto díle podílely v nadšení, ochotě a lásce k služebníkům z Čech.

The evangelistic events in Liptov and Orava were a living testimony of the unification of the churches in a joint work. The event involved 7 denominations, lasted a week, and deep into the hearts of the participants.
In addition to the service of the Gospel and assistance to the needy, we have experienced personal formation and growth in this event, we have been able to become aware of each other and help each other. Mutual sharing was of great importance for building the body of Christ.
In each city, it was different to evangelize, because it was felt by the different spiritual atmosphere of the cities. We could have been more deeply involved in the Gospel, but where the message of Christ was still far removed, we had to act first and foremost, but also superficially.
In addition to evangelizing activity and shaping all of us, we have witnessed in the churches and tried to be encouraged to evangelistic activity.
In the regions of poverty, we preached the gospel to the crowd of people, and each of them was hungry for God’s word. They have always stayed in our hearts and we will try to do much for them in the future.
A great place in this evangelistic campaign was also the public sermon in busy places of cities, where we tried to reach out to more people. Personal evangelization, prayers and direct interventions into the lives of individuals also took their place. The Lord opened the door to the institutes for the sick, where the local church was promised another activity.
Each one of us was leaving another and with more experience, more surrendered to the Lord and focused only on Him.
Great thanks to the local churches, who participated in this work in enthusiasm, willingness and love for servants from Bohemia.

  

  

 

  


Chvála Pánu! / Praise to God!