Charakteristika evangelizací

Charakteristika evangelizací JESUS FOR YOU

 • Evangelizovat vyrážíme z pověření Pánova
  Marek 16:15   A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“
 • Pomáháme lidem Biblickým způsobem
  Marek 16:17-18   Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
 • Při evangelizaci působíme ve dvojicích
  Lukáš 10:1   Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít.
 • Pomáháme křesťanům vyjít evangelizovat
  Lukáš 10:2 Řekl jim: „Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.
 • Postoje, které by evangelisté měli dodržovat:
  Vedoucím a tím, kdo toto vše vede, je Ježíš Kristus.
  Matouš 23:8-10   Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří. A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat ‚Učiteli‘: váš učitel je jeden, Kristus. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
  Jsme pouze Ježíšovi služebníci, a veškerou slávu odevzdáváme Jemu.
  Lukáš 17:10 Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ‚Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.
  Za službu nepřijímáme od lidí peníze.
  Matouš 10:8   Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasků.
  Rozdílnost druhého křesťana není důvod k rozkolu a hádkám, panuje vzájemná tolerance a láska
  Římanům 12:10   Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
  Dodržení Biblických pravd na základě hlavních Ježíšových přikázání
  Lukáš 10:27   On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘„
  Schopnost působit naddenominačně
  1.Korintským 1:13   Je snad Kristus rozdělen?
 • Následná péče o nově obrácené je zajištěna díky církvím v daném městě, které se do evangelizací zapojují, stejně tak jsou ostatní církve v daném městě lidem zmiňovány.
  Matouš 28:19-20   Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.
 • Náklady na realizaci evangelizací jsou hrazeny z dobrovolných darů, ke kterým nevybízíme, ale úplně se spoléháme na Boží zaopatření
  2.Korintským 9:7   Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘. 
 • Evangelizace je plánována na přání místních křesťanů, či podle vyskytující se naléhavé situace (vysoké mrazy – zaopatření bezdomovců)
  Izaiáš 58:6-7   Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? 
 • Další správné postoje evangelistů:
  Péče o osobní vztah s Pánem
  Jan 15:5   Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. 
  Osobní vstup do chval hned po evangelizaci (před i při evangelizaci)
  Žalm 145:1-7   Chvalozpěv Davidův. (Álef) Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy. (Bét) Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy. (Gimel) Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. (Dálet) Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy. (Hé) Tvoje velebnost je důstojná a slavná, chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. (Vav) Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé velikosti. (Zajin) Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost, budou jásat, jak jsi spravedlivý.
  Péče o správné postoje podle Biblického příkladu
  Deut 5:32   Bedlivě dodržujte, co vám přikázal Hospodin, váš Bůh, neuchylujte se napravo ani nalevo. 
 • Hlavní motivací je láska k Ježíši Kristu.