Prevence problémů při evangelizaci

Hlavní problémy, které při naddenominační evangelizaci vznikají

 • Nedodržení identity lásky k druhému, posuzování bratra, odsuzování náboženského přístupu a nevědomé vstoupení do nenávisti.
  Výstup z toho je pouze dodržení lásky, pokoje a míru.
  Matouš 7:3-5   Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému bratru: ‚Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka‘ – a hle, trám ve tvém vlastním oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.
 • Snaha stát se tím, kdo vede. Mocenské snahy.
  Výstup z toho je pokora.
  Přísloví 30:24-28   Tito čtyři jsou na zemi nejmenší, a přece znamenití mudrci: mravenci, národ bez síly, a přece si zajišťuje v létě pokrm; damani, národ bez moci, a přece si staví obydlí v skalách; kobylky, které nemají krále, a přece všechny vytáhnou válečně seřazeny ;ještěrka, kterou můžeš vzít do ruky, a přece bývá v královských palácích.
 • Snaha dosáhnout lepších výsledků než ostatní. Soupeřivost.
  Výstup z toho je láska k týmové práci.
  Matouš 20:25-28   Ale Ježíš si je zavolal a řekl: „Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.
 • Zaměření na sebe, okolnosti a z toho vyplývající špatné jednání
  Výstup z toho je trvalé zaměření na Ježíše Krista a to, co by si přál on.
  Žalm 146:5    Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu
 • Ztráta vlastních hodnot a podceňování se
  Výstup z toho je uvědomění si lásky Kristovy, toho, co pro nás udělal a jaké hodnoty nám vydobil
  Efezským 1:3-16 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. 
 • Oběť přepočítávání vlastních hodnot, zapomenutí na nebeská měřítka a Boží zaopatření
  Výstup z toho je trpělivost, sebezapření, nalezení hodnot v Kristu
  Přísloví 11:25   Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven.
 • Obavy, strach, sevření
  Výstup z toho je modlitba a chvála.
  Přísloví 12:25   Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.
 • Nejistota
  Výstup z toho je čtení Božího slova
  Přísloví 21:3   Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.