2018 Česko/Czech

Tento rok jsme podnikli mnoho výprav s evangeliem na území České republiky. Na programu byla města, která evangelistům ležela na srdci, těmi jsme postupně procházeli. Byla to široká škála měst od největších po nejmenší, téměř každého jsme se dotkli. Dělali jsme jednodenní i vícedenní výjezdy. Evangelisté se střídali a někteří věrně zůstávali při všech evangelizacích. Zaměřili jsme se nově i na bezdomovce a sestavili pro ně potravinové balíčky. Zima jim ohrožovala životy. Snažili jsme se o navázání spolupráce s církvemi, ale mnoho jich s námi do ulic nevyšlo. Některé církve nás podpořily darem evangelizačních materiálů, které nevyužijí. Naše činnost tedy byla i v zajišťování evangelizačních materiálů. Vzniká brožura svědectví z minulého roku. Podnikáme mnohá setkání JESUSFORYOU, jejichž záměrem je vzájemná podpora a příprava na výjezdy. Měli jsme možnost dostat se do nebezpečných míst městských podsvětí, kde Ježíš zbavoval závislostí. Modlili jsme se za nemocné. Odpovídali často životní otázky a poznávali nové lidi, kteří bojují za svá města. Tento rok byl velmi obsáhlý, hodně svobodný a také hluboký ve vztazích. Prošli jsme mnohými pády, chválou k Pánu opět vstávali a naučili se projít i velmi nepříjemnými místy a situacemi. Vzniká mnoho osobních evangelizací a evangelizace hor. 

This year we have many evangelistic expeditions in the Czech Republic. On the agenda were the cities that lay in the heart of the evangelists. It was a wide range of cities from the largest to the smallest, almost everyone we touched. We did one day or more daily expeditions. Evangelists were alternating, and some faithfully remained in all evangelism. We also focused on the homeless and set up food packages for them. Winter was threatening their lives. We tried to establish cooperation with the churches, but many of them did not come to the streets with us. Some churches have supported us by donating evangelistic material that they do not use. So our activity was also in providing evangelistic material. We had the chance to get into the dangerous places of the city’s underworld, where Jesus stripped of addiction. We prayed for the sick. They often responded to life questions and met new people who fought for their cities. This year was very extensive, very free and deep in relationships. We went through many falls, with praising the Lord standing up again, and learning to walk through very unpleasant places and situations.

 

English from 8:31


Chvála Pánu! / Praise to God!