2019 Česko/Czech

Vzniká mnoho osobních evangelizací, na kterých si vzájemně pomáháme, znovu se tak prochází města České republiky, přibývá evangelistů a svědectví ze služby.

There are many personal evangelizations through the cities of the Czech Republic in which we help each other. The number of evangelists and service testimonies is growing.

    

Víťa, 10.2.2019
Na začátku roku 2019 nám v sobotu pršelo a sněžilo a tudíž jsme předpokládali, že budeme sloužit tak 4 služebníci evangelisté. Pán je ale nepředvídatelný a nakonec se nás sešlo asi kolem 14 lidí a všichni byli ochotni v takový nečas z lásky k Pánu vyrazit. Ze svého pohledu hodnotím službu za požehnanou. Na jejím začátku jsem od vzácné sestry obdržel Bibli Překlad 21.století – několik dní před akcí v Ostravě jsem si plánoval, že bych si chtěl pořídit právě tento překlad Božího slova, jelikož jsem měl doma v knižní podobě jen ekumenický překlad. Byl jsem odhodlán si B21 koupit, ale Pán je úžasný – skrze sestru mi ji takhle daroval. Potom jsme sloužili a i když bylo kolem nuly a déšť se sněhem, Pán otevřel lidská srdce a lidé byli ochotni i v dešti s námi hovořit o živém Bohu. Vzpomínám, že jsme s Alešem sloužili Markovi. Modlili jsme se za něj, Duch sv. se ho mocně dotkl, byl jím naplněn a tím zážitkem nadšen. Modlil jsem se za uzdravení jeho chodidel, jednu nohu měl o 1 cm kratší než druhou, proto se mu i hůře chodil, což bylo na pohled viditelné – po modlitbě se nohy okamžitě srovnaly. Nabídl jsem mu, že mu něco koupím, vzal jsem ho do obchodu – ve skromnosti si něco vybral – ještě v potravinách Albert byl nadšen a říkal: „Něco takového jsem ještě nikdy nezažil – takovou boží přítomnost – bylo to úžasné!“ … Byli jsme u pokladny před námi byli lidé i za náma stáli lidé a Marek začal horlivě vzpomínat, jak se ho Bůh před pár minutama dotkl – začal být okamžitě Ježíšovým svědkem – dal jsem se s ním do povídání a slyšeli to lidi kolem a ta prodavačka u pokladny při práci konstatovala, že ona je jehovistka. Řekli jsme jí pravdu, že v jehovismus je blud, že mnozí lidé od Strážné věže potřebují antidepresiva apod. Zaplatili jsme a rozloučili jsme se, neboť za námi čekali další lidé na odbavení. Uviděli jsme tam ještě 2 bezdomovce a rozhodli jsme se, že jim koupíme nějaké rohlíky. Marek byl pořád s náma, šli jsme za nima a předali jim rohlíky a Marek jim hned začal s náma svědčit o živém Bohu. Bylo pro mne úžasné vidět, jak se Pán dotkl člověka a ten byl z toho tak nadšen, že okamžitě začal veřejně svědčit o živém Bohu s lidmi, které znal teprve krátce. S Markem jsme si vyměnili kontakt a seznámil jsem ho s lidmi, kteří chodí v Ostravě do sboru. Pán je věrný, buďme i my a uvidíme větší věci.

 

Víťa, 10.2.2019
At the beginning of 2019, it was raining and snowing on Saturday and we assumed that we would serve as many as 4 evangelical servants. The Lord is unpredictable, and eventually, around 14 people gathered around us and everyone was willing to go out of love for the Lord in such a time. From my point of view, I value the service for being blessed. In the beginning, I received a Bible from the precious sister. Translation of the 21st Century – several days before the event in Ostrava, I was planning to get this translation of God’s word, since I had only an ecumenical translation. I was determined to buy the B21, but the Lord is amazing – He gave me this donation by my sister. Then we served, and although it was about zero and rain with snow, the Lord opened the human heart and people were willing to talk to us about the living God in the rain. I remember we and Alex served Mark. We prayed for him, the Holy Ghost, He touched him powerfully, filled him and was enthusiastic about the experience. I prayed for the healing of his feet, one foot was 1 cm shorter than the other, so he walked even worse, which was visible – after the prayer, the legs immediately straightened. I offered him something to buy to eat, I took him to the store – he chose something in modesty – still he was excited and said, „I’ve never seen such a thing before – such a divine presence – it was amazing!“ We were at the cashier in front of us people and people stood behind us and Marek began to remember how God had touched him a few minutes ago – he immediately became a witness to Jesus power – I talked with him before the people around and the cashier at the cash desk stated that she was Jehovah. We told her that it isn´t a lot of good in Jehovism that many people from the Watchtower need antidepressants, etc. We paid and said goodbye because other people were waiting for check-in. We saw two more homeless and we decided to buy some rolls. Marek was still with us, we went after them and handed them rolls, and Marek immediately began to testify about the living God. It was amazing to see how the Lord touched a man, and he was so excited that he immediately began to testify publicly about the living God. We exchanged contact with Mark and I met him with people who go to Ostrava to the church. The Lord is faithful, He can do glorious things.

   

 

Velké zaměření JESUSFORYOU je zde na chudé, nuzné a bezdomovce, kterým neseme evangelium v doprovodu hmotné pomoci ve formě potravinových balíčků a oblečení. Do těchto evangelizací jsou zváni církve v širokém rozmezí, běží na ní reklamy mezi běžnými lidmi a akce se prezentují v domovských církvích. Celkový náklad potravinových balíčků pro Českou republiku je 1000 ks. V plánu je rozdat je po největších městech do vyčerpání zásob.


The great focus of JESUSFORYOU is on the poor, needy and homeless, to whom we carry the gospel accompanied by material aid in the form of food packages and clothing. Action is widely known to churches, ordinary people, and the event is presented in home churches. The total cost of food packages for the Czech Republic is 1000 pieces. The plan is to give them out of the largest cities until stocks run out.


Prošli jsme celou Českou republikou a kázali evangelium každému bez rozdílu věku, barvy pleti a charakteru a začali si mezi lidmi všímat chudých, nuzných a bezdomovců, lidí na kraji společnosti.

V roce 2008 jsme udělali první evangelizaci pro bezdomovce a nuzné v České republice. Ohlas byl veliký, v Praze jsme za jeden den rozdali ve třech 100 balíčků a dále pokračovali i v Brně a Olomouci. Letos máme sestaveno 1000 kusů a míříme s nimi do Prahy. Je 19.1.19 a teplota venku dosahuje -10°C, máme s sebou kromě potravinových balíčků i mikiny a svetry.
Na místě se sešla početná skupina evangelistů, kteří dále vyrážejí do ulic Prahy.
Víte, co mě přimělo zrealizovat evangelizace pro nuzné? Jednoho dne jsem připravovala svačinu pro své dva kluky a položila sama sobě otázku: „Dokázala bych se takhle postarat i o děti Boží?“. Uvědomila jsem si, že Bůh má na světě mnoho dětí, o které by se rád postaral stejně tak, jako já se starám o své děti. Chudí, to jsou vlastně děti nás všech…. Jsou to vlastně Lazarové, kterých si nevšímáme…. Věděla jsem, že je mnoho aktivit v naší republice na pomoc těm, kdo to potřebují, ale nebyla jsem si jistá, zda jim je kázáno evangelium. Předpokládala jsem, že jim chybí mnoho vitamínů, a že při nedostatku energie často podléhají mrazům. Věděla jsem, že jsou často vyhazování z veřejných budov a nejedná se s nimi v lásce…. Věděla jsem, že potřebují prostě jen přežít…. Chtěla jsem jim pomoc zrovna tak, jako pečuji o své děti.

JESUSFORYOU went through the entire Czech Republic to preach the gospel everyone without difference of skin colour, character and age. There were many poor and people in needy. In 2008 we made the first evangelization for poor in the Czech Republic. Our score was 100 packages per 1 day in 3 people. And we continued in Brno and Olomouc.
This year is prepared 1000 packages. Is January 19th, we are going to Prague, the temperature dropped to -10°C. Action is here and here are a lot of evangelists which are going to the streets of Prague.
What was the main idea to realize evangelization for the poor? One day I was preparing breakfast for my two boys and gave question to myself: „Am I able to take care of children of God?“. I knew that God has many children in the world, and His will is comforting them. In fact the poor – they are children of us all. In fact, they are Lazarus in which we have no interest. I know that there are a lot of helping activities in the Czech Republic, but I don´t know if the gospel is known for them in it. Probably they haven´t enough vitamins and energy to survive the frost. I know that they can´t stay in public buildings and they don´t feel a lot of love. I know that they need just survive. I want to help them as my children.


Pán otvírá dveře do ubytoven, charit i center pro bezdomovce a chudé vedle běžného zasahování na ulicích, a tak ve městech České republiky stále šíříme evangelium spolu s hmotnou pomocí ve formě potravinových balíčků.

The Lord opens the door to the hostels, charities and homeless centers and the poor besides the normal interference on the streets, and so in the Czech Republic we continue to preach the gospel together with material help in the form of food packages.


Martin, 29.4.2019
Dnes přišli do církve 4 bezdomovci z evangelizace. Pro 2 už mám přislíbenou práci i ubytovnu. Chvála Pánu!

Martin, 29.4.2019
Today, 4 homeless people from evangelism have come to the church. For 2 I already have a promised job and a hostel. Praise the Lord!


 


Honza, 24. 6. 2019
Včera jsme měli jednodenní evangelizaci v Pardubicích s týmem Jesus for you. To jsme lidé z různých církví z celé ČR a Slovenska. V poledne na nádraží jsme se rozdělili na skupinky po dvou nebo po třech nebo čtyřech. Já jsem šel s jedním bratrem a dvěma sestrami. Dostali jsme se do noclehárny pro muže. Tam jsme mluvili s mladou paní vrátnou a dali jsme jí balíčky pro muže. Mladá paní byla velmi otevřená a vděčná. Říkala, že chce modlitbu za ochranu a také, že má nějaké zdravotní problémy. Modlili jsme se za ochranu pro ni a za uzdravení…. Pak jsem šel s bratrem Michalem a jednou sestrou za bezdomovci. Našli jsme skutečně klasické bezdomovce – v lese a měli srub. Jeden starší muž a jeden mladší muž a mladší žena. Dali jsme jim potravinové balíčky a knížečky a letáčky. Pak jsme s nimi začali povídat a říkat jim o Bohu. Mladší žena byla zraněná a byla otevřená. V závěru rozhovoru jsme jim žehnali a žena byla dotčena a plakala. Ještě předtím došel další muž – ptal se nás – jste Jehovisté – nejsme – on říkal – křesťané dávají a nic nechtějí – a skoro nestačil doříct a dali jsme mu do rukou balíček a letáčky. Bylo zaseto – tito bezdomovci slyšeli evangelium. Jiná skupina další dvě sestry měly krásný rozhovor a modlily se za více mladých lidí – a ti lidé hledali Boha. Jeden z nich měl nemocné oči kvůli okultismu – a ostatní mu chtěli pomoci. Hledali jak. Do toho přišli dvě sestry křesťanky – tedy Bůh je tam přivedl. A tito mladí lidé hladoví po Bohu přijali modlitbu. Svědectví dalších skupin neznám, ale jistě byla úžasná. Děkujeme Ježíši!

Honza, 24.6.2019
Yesterday we had a one-day evangelization in Pardubice with Jesus for you. We are people from different churches from all over the Czech Republic and Slovakia. At noon at the station we split into groups of two or three or four. I went with one brother and two sisters. We got into a dorm for men. There we talked to the young lady porter and we gave her packages for men. The young lady was very open and grateful. She said she wanted a prayer for protection and also that she had some health problems. We prayed for protection for her and for healing …. Then I went with my brother Michal and one sister for the homeless. We found a truly classic homeless man – in the woods and they had a log cabin. One older man and one younger man and a younger woman. We gave them food packages and booklets and leaflets. Then we started talking to them and telling them about God. The younger woman was injured and was open. At the end of the conversation we blessed them and the woman was touched and cried. Another man came before – asked us – are you a sect – we are not – he said – Christians give and do not want anything – and almost did not finish and got a package and leaflets in his hands. It was sown – these homeless people heard the gospel. Another group, the other two sisters had a lovely conversation and prayed for more young people – and those people were looking for God. One of them had sick eyes for occultism – and the others wanted to help him. They were looking for help. Two Christian sisters came into this – God brought them there. And these young people hunger for God receives prayer. I do not know the testimony of other groups, but certainly it was amazing. Thank you Jesus! 

Chvála Pánu! / Praise to God!