2019 Slovensko/Slovakia


Potravinové balíčky míří i na Slovensko.

Food Packages also go to Slovakia. (Evangelization with food help).

 

 

  

Pro tuto akci byla poskytnuta píseň Naděje, která byla použita pro klip k této kampani.

AJA, 20.5.2019  Líbilo se mi pomáhat druhým, dávat jim lásku, milovat je, vidět v nich Ježíše Krista, pochopit, co je to soucit, poznat na čem záleží, přiblížit se víc Bohu, dostat se do hloubi sebe a poznat jaké vlastně mám srdce.
Viděla jsem, jak chudí skutečně hladovějí,… jejich natažená ruka k jídlu, které jim podáváme, jako by se zatřásla pod potřebou pomoci. Ano, jak lačně kývou, když jim chceme požehnat v mocném jménu Ježíš Kristus a přijmout do srdcí, že Ježíš naší společnou modlitbu slyšel.
Ano, skutečně potřebují pomoct. Vyklepala jsem ze svého srdce všechny pochyby a uvědomila si, jak Duch svatý naši práci dokonává… jestli my pohnem malíčkem, On k tomu přidá vlnu jednání Božího. On je velký! On je mocný!
Když jsem jela do Bratislavy, nechala jsem v České Třebové v knihovničce štůsek letáčků o Kristu,… když jsem se večer vracela, opět jsem tam přestupovala a z toho balíčku tam zbývalo posledních pár kusů…. kdo jsme my, že ještě pochybujeme, že Ježíš nejedná!
Lidé potřebují zoufale naší pomoc!

AJA, 20.5.2019 I liked helping others, giving them love, loving them, seeing Jesus Christ in them, understanding what compassion is, getting to know what matters, getting closer to God, getting to the bottom of myself and knowing what in my heart actually is.
I saw the poor really starving, … their outstretched hand to eat, as if shaking under the need for help. Yes, how they nod, when we want to bless them in the mighty name of Jesus Christ and accept in our hearts that Jesus heard our common prayer.
Yes, they really need help. I knocked all my doubts out of my heart and realized how the Holy Spirit is finishing our work … if we move our little finger, He will add a wave of God’s actions to it. He’s big! He’s powerful!
When I went to Bratislava, I left in Česká Třebová in the bookcase of leaflets about Christ, … when I was returning in the evening, I switched there again, and there was the last few pieces left from the package … who we are, that we still doubt that Jesus act!
People need our help desperately!

 


Chvála Pánu! / Praise to Go