2019 Tenerife

Boží kroky nás zavedly do míst Atlantského oceánu, je jím ostrov Tenerife. Kde jsme ze svého srdce evangelisty nemohli jinak než šířit zprávu o Kristu. K velkému obdivu našeho Pána poznáváme místní bratry a sestry a také nové služebníky – evangelisty. Nad tímto si uvědomuji velké vedení našeho Pána a raduji se, že nyní i na Tenerife bude dále sílit evangelizační činnost, péče o chudé a nemocné.

God’s footsteps led us to the Atlantic Ocean, to the island Tenerife. Where we must from the heart of evangelist disseminate the message of Christ. To the great admiration of our Lord, we recognize local brothers and sisters and new evangelists. Above this, I realize the great leadership of our Lord, and I am pleased that now, in Tenerife, Gospel, care for the poor and the sick will continue.

Tento výjezd byl zprvu organizovanou dovolenou dvou zahradníků, kteří v zimě mají mimo sezónu, nejde však jinak než stále myslet na Pána, na jeho velikou lásku a stálé šíření zprávy, která přemáhá svět. Na místě navíc potkáváme skvělého bratra, který se nám stává blízkým přítelem a předáváme mu náš evangelizační záměr. Nevím, zda je příliš odvážné napsat, že máme již část týmu uprostřed Atlantského oceánu. Boží cesty jsou mnohdy vysoké a mnohé malé věci jsou v Jeho očích veliké. A proto skutečně jsme jedním tělem.

This trip was initially organized by two gardeners who have an off season in winter, but it is not possible do not think of the Lord, of his great love and the constant spread of Gospel news that overwhelms the world. Additionally, we meet a great brother who becomes a close friend and pass on his evangelistic intent. I do not know if it’s too bold to write that we already have a part of the team in the middle of the Atlantic Ocean. God’s ways are often high, and many small things are great in His sight. And that’s why we’re really one body.