2019 Tenerife

Boží kroky nás zavedly do míst Atlantského oceánu, je jím ostrov Tenerife. Kde jsme ze svého srdce evangelisty nemohli jinak než šířit zprávu o Kristu. K velkému obdivu nad naším Pánem poznáváme místní bratry a sestry a také nové služebníky – evangelisty. Nad tímto si uvědomuji velké vedení našeho Pána a raduji se, že nyní i na Tenerife bude dále sílit evangelizační činnost, péče o chudé a nemocné.

God’s footsteps led us to the Atlantic Ocean, to the island Tenerife. Where we must from the heart of evangelist disseminate the message of Christ. To the great admiration of our Lord, we recognize local brothers and sisters and new evangelists. Above this, I realize the great leadership of our Lord, and I am pleased that now, in Tenerife, Gospel, care for the poor and the sick will continue.

Tento ostrov jsme celý ve jménu Ježíše Krista objeli, dostali se co nejblíže nejvyššímu vrcholu, a tak přijali za své, že tento kus země patří Bohu. Evangelizačně jsme působili pomocí plakátů a malých odkazů, žehnáme a bavíme se s lidmi, modlíme se za nemocné. Bůh spojil naše příběhy s kamarádem Danielem, který je Čech a žije zde už dlouhou dobu, vidíme v něm velké srdce evangelisty.

We have passed this island all around in the name of Jesus Christ, getting as close as possible to the highest peak, and thus accepting that this piece of the earth belongs to God. We were evangelizing through posters and small links, blessing and talking to people, praying for the sick. God has joined our stories with a friend Daniel who is a Czech and has lived here for a long time; we see the great heart of the evangelist in him.

 

   


Chvála Pánu! / Praise to God!