JESUSFORYOU

JESUSFORYOU

ובקראכם תוכלו להכיר בזאת את בינתי בסוד המשיח אשר בדורת הראשנים לא נודע לבני אדם כאשר נגלה עתה לשליחיו הקדשים ולנביאיו ברוח להיות הגוים גם הם בני ירשתו וגוף אחד אתו וחברי הבטחתו במשיח על ידי הבשרה