JESUSFORYOU

Informace o Ježíši Kristu

Modlitební Síť – IMMANUEL

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte,
za všech okolností děkujte,
neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
Tes 5:16-18

Jsme rádi, že jste otevřeli Webovou stránku. Modlitební Sítě – IMMANUEL.

Modlitební Síť – IMMANUEL je tu pro toho, kdo hledá Pomoc & povzbuzení.

 • Naší touhou a přáním je především Naší Službou Oslavit Pána Ježíše Krista.
 • Nechceme Naši Službou ukazovat ani na sebe ani na dary, které ‚nám dal Pán Ježíš Kristus, ale především aby, hlavně skrze Pána Ježíše Krista a skrze Nás  aby byli změněné lidské životy.

Našim cílem je:

 • Především pomoc, aby našli Osobní Vztah s Pánem Ježíšem Kristem.
 • Snažili se jim pomoc, a podat jim pomocnou ruku.

Co můžeme nabídnout:

 • Poradenství
 • Modlitby
 • Nabídnout jim Přátelství & Kamarádství.

Motto:

Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

Bible: Římanům 8,32(Ekumenický Překlad)

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

Bible: JAN 1,12 (Ekumenický Překlad)

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Bible: Filipským 4, 6-7 (Ekumenický Překlad)

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.

Bible: Židům 10,24 (Ekumenický Překlad)


Naše Vize                                                       Modlitební Síť – IMMANUEL

 • Zakládání modlitebních týmů
 • Zakládání modlitebních skupin
 • Modlitby
 • Půsty a duchovní boj
 • Poradenství

Informace pro Modlitební Tým – Modlitební Sítě IMMANUEL
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!! 

Modlitební Tým – Modlitební Síť IMMANUEL je přesunutý:

Pondělí od 18:00 na Úterý na 18:00 hodin.

Modlitební Tým – Modlitební Sítě IMMANUEL hledá:

Rád se modlíš, a rád modlitebně bojuješ za věci, které Ti Pán dává na srdce?

Rád bys s námi sloužil Modlitební Týmu – Modlitební Sítě IMMANUEL?

Pokud bys rád s námi sloužil Modlitební Týmu – Modlitební Sítě IMMANUEL, tak se neboj nás kontaktovat.


HLEDÁTE POMOC?
Napište modlitební žádost

Kontaktujte nás:
792 779 929 (Koordinátor Zdeněk B.)
zdenek.modlitebnisiteu@gmail.com
777 241 494 (Koordinátor Adam Č.)
adam.modlitebnisiteu@gmail.com

ZB

Svědectví o síle modlitby:

         Na modlitebním týmu IMMANUEL se scházíme již několik měsíců. Pán odpovídá na opravdové modlitby spravedlivých. Bojovali jsme za několik uzdravení – a Bůh odpovídal a danou sestru či bratra pozvedal, posiloval a uzdravil. Bůh odpovídá na naše modlitby! Pán dával i rozličná zjevení, například ta, že se k Němu máme přimknout celým naším srdcem. Projevoval se svou nadpřirozenou Boží přítomností a působil i mnohá osvobození. Osvobozoval naše bratry a sestry od zaměření na sebe, naproti tomu nás přitahoval ještě více k sobě. Je naší vřelou modlitbou i nadále, aby Pán dále vysílal své dělníky (modlitebníky) na žeň (do služby Pánu Ježíši Kristu) a aby tudíž modlitebníků v modlitebním týmu IMMANUEL ještě více přibývalo. Nikdy nesmíme podceňovat nutnost i urgentnost opravdových božích modliteb. Pán se oslav!

                                                                                         

         Pán vyslýchá modlitby; slyší, když k Němu voláme. Bůh je Vítěz a Stvořitel všech. Boží srdce to bolí až láme, když je člověk od Něj jakkoliv odtržen. Hlavní způsob, jak být v milujícím láskyplném vztahu s Nebeským Tatínkem (ABBA, Otcem) je skrze komunikaci s Ním skrze modlitbu a uctívání JEJ. Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil. Bůh je žárlivě milující a zve nás do hlubokého vztahu s Jeho srdcem, právě skrze naše modlitby k Němu. Modlitba má veliký význam jak pro Pána, tak pro druhé, tak i pro nás. Bůh ve svém Slově zaslibuje, že na naše modlitby bude reagovat. Jsme ochotni slyšet Jeho hlas? Jsme ochotni Jej poslechnout, když nás stvořil pro vztah s Ním? Jsme ochotni k Němu promlouvat v modlitbách, když nás Pán takto stvořil a přeje si to? Žádná modlitba z lásky k Bohu není ztracena, nýbrž vyslyšena… Bůh je Všemohoucí a skrze naše modlitby k Němu koná divy, zázraky, znamení, uzdravení, osvobození, spasení ad. Má smysl být stále s Pánem. ON JEDNÁ!                                                                                              ČA