O nás/About Us

  • JEŽÍŠ je naše zpráva světu

  • povolání sloužit

  • Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření 

Záměr vyrazit do ulic se vyskytl již v roce 2015, nést evangelium světu bylo jako stát se učedníkem Ježíše Krista, zažívat to, co Ježíšovi následovníci, když byl ještě na zemi.
Povolání nést evangelium se rodí v srdci, na stejné bázi funguje i naše společná služba. Jsme přesvědčeni, že spolu to dotáhneme dál, jeden druhého zvedáme a jsme světu více schopni pomoct.
Zjišťujeme, že zničených, zklamaných, hledajících jsou kolem stovky, a tak záměr jim pomoci dýchá dál.


JESUSFORYOU založila AJA Svobodová. Nést evangelium širokému světu je jejím životním záměrem.
Vítá každého, kdo má na srdci stejnou vizi, nachází vnitřní radost v záchraně druhých a nechce na to všechno být sám. JESUSFORYOU vznikla s tím záměrem, aby křesťané, kteří touží pomáhat světu dojít Krista, nebyli sami. Je tedy volnou křesťanskou skupinou, kde každý smí být kreativní, smí nést vlastní vizi a patřit k JESUSFORYOU. Hlavní vizí tedy je nést evangelium širokému světu a pomáhat chudým a nemocným. Úzce spolupracuje s křesťany a církvemi.
Služba se rozšiřuje do celého světa, více na bázi Ajiných svobodných kroků, v daném místě vždy chce poukazovat na živého Krista a podporovat nadšení sloužících. Jedná se spíše o Ajin Boží plán než o organizaci. Ačkoliv JESUSFORYOU založila, tak ji plně nezaštiťuje, „Všichni jsme si rovni.“ říká a jediný, kdo to vede, je podle jejího mínění Ježíš Kristus. Proto je JESUSFORYOU pouze bází základu pro služebníky, jejich vzrůst, kreativitu, rovnocennost, jistotu. A není nijak pevně ohraničená. Je potřeba si uvědomit, že nejsme organizací, ale služebníky Ježíše Krista.

Celý svět smí vědět o zprávě záchrany v Kristu Ježíši, která má obejít široko daleko, než se vrátíme domů. Chudým smíme ukázat, že jsou milováni, bratrům smíme přát, aby šli s námi, a všem necháváme prostor pro svobodný růst. Naše kroky vyšly z České republiky, většinu komunikace provádíme v češtině a angličtině. Jediným přáním je, ať Vaše srdce zůstanou svobodná, býváte nadzdvihávání Otcem k nebesům a milujete ty, kdo jsou kolem Vás. Máme Vás rádi.

Být evangelistou pro mě znamenalo něco jako stát se Petrem a denně vidět Ježíše…
Bylo to jako prožít svůj život na 100%, nechat se vzít na cestu kolem světa, nebo přitisknout se k Otcově srdci. Nevadilo mi vydávat se denně do služby druhým, nevadilo mi hledět na jejich bídu a nevadilo mi vydávat se pro jejich záchranu. Skutečnost bídy světa kolem nás, stav lidských duší, nepřeberné množství lidí směřujících do zajetí vystupuje každého dne a ukazuje na nedokonalost věřícího, pokud jim nepomůže. Evangelizovat? To pro mě byla výzva zachránit sám sebe.
  • Jesus is our message to the world

  • occupation to serve

  • Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.

The intention to set out on the streets was already in 2015, carrying the gospel to the world was like becoming a disciple of Jesus Christ, experiencing what Jesus‘ followers had while He was on earth.
The calling to bear the gospel is born in the heart, on the same basis our common service also works. We are convinced that together we can do it better, to lift each other and to be more able to help the world.
We find that the destroyed, disappointed, seekers are hundreds, so the intention to help them breathes on.
JESUSFORYOU founded AJA Svobodová. Carrying the gospel to the wider world is her life purpose.
Welcoming everyone who has the same vision at heart, finds inner joy in saving others and does not want to be alone. JESUSFORYOU was created with the intent that Christians who aspire to help the world come to Christ have a background. It is, therefore, a free Christian group, where everyone can be creative, he can carry his own vision and draw help from JESUSFORYOU. The main vision is, therefore, to carry the gospel to the wider world and to help the poor. She cooperates with Christians and churches.
The service spreads to the whole world, more on the basis of Ajin’s free steps, she wants to point out the living Christ and encourage the enthusiasm of the servants. It is rather God’s plan than the organization. Although she founded JESUSFORYOU, she does not fully enlighten her, „We are all equal,“ she says, and the only one who leads it is, in her opinion, Jesus Christ. That is why JESUSFORYOU is the only basis for servants, their growth, creativity, equivalence, certainty. And it is not tightly bound. It is necessary to realize that we are not an organization, but the servants of Jesus Christ.
Service to the poor is regular and is drawn on it from contributions from donors who have the heart to contribute to such a service.
The whole world may know about the rescue report in Christ Jesus, which is to go a long way before we go home. We can show to the poor that they are loved, we may wish to our brothers to go with us, and leave everyone room for free growth. Our steps have been taken from the Czech Republic, most of the communications are in Czech and English. The only desire is for your heart to remain free, you are being raised up by the Father to the heavens and you love those who are around you. We love you.


Můj příběh

Ája Svobodová

Bylo to už deset let po tom, co jsem si nechala změnit život Ježíšem Kristem, když jsme tuto službu začali dělat. Dřímala ve mně touha vyjít vstříc těm, kteří potřebují záchranu. Toužila jsem prožívat to, co učedníci, vídat Krista každý den, osobně Ho poznat a využít svůj život naplno pro Něj. Přála jsem si nechat proměnit srdce do srdce ochotného, obětovat se pro druhé a vidět na tváři Pánově úsměv z toho, co děláme. Uvědomovala jsem si nedostatek kolem nás a chtěla jsem ho zkrátka naplnit. Vize byla jednoduchá, dělat to, co nám Pán ve svém Slově řekl, abychom dělali.

14.7.2007 jsem byla pokřtěná v Divoké Orlici, před tím i v katolickém kostele v Letohradě na Orlici. Moje osobní rozhodnutí bylo tenkrát silně podloženo zážitkem na Ostrém Roháči (západní Tatry, Slovensko).

Tenkrát jsem se tam podívala hlubině vlastní bezradné duše do očí, kdy jsem zcela zaplavena strachem z výšek nemohla dopředu ani dozadu. Když jsem ale pomyslela na Ježíše, stal se mi tím Dobrým Pastýřem, šel přede mnou a přes celý nebezpečný výstup mě převedl. Moje srdce pochopilo, že On je živý. 

Dalším předělem v mém životě byla letecká nehoda, kdy jsem se podívala vlastní smrti do očí a uvědomila si, že zde moje dny mají velkou hodnotu a celý svůj život dala Bohu. Všechno, co mám, jsem vložila do služby a do vztahu s Ním. Tak se ze mě stal ten nejšťastnější člověk na planetě :), díky Pánu mohu sloužit naplno a být v Jeho náruči.

Tenkrát mě uzdravil Božím zázrakem, dneska už uzdravuje ostatní skrze nás.
Patří Mu nevýslovná chvála a celé naše srdce, On je hoden vší úcty.

Moje vize je veliká, neboť ukazuje jak veliký je náš Pán. Chci podpořit každého, kdo toto chápe. Chci, aby

každý z nás znal svou hodnotu a potenciál v Bohu. Je mou radostí šířit evangelium po celém světě, kam

jen On sám mě pošle. Je mým štěstím žít pro Něj. Raduji se ze služby druhým, z pomoci chudým, z růstu evangelistů, ze sjednocování církví a z našeho návratu domů. 


My Story

Aja Svobodova

It was ten years after I had my life changed by Jesus Christ when we began to do this service. I´ve had a desire to rescue people in need.
I´ve longed to experience what disciples see every day, personally know Christ and use my life fully for Him. I wished to turn my heart into a willing heart, to sacrifice myself for others and see the Lord’s smile from our work. I was aware of the shortage around us and I wanted to fill it up. The vision was simple, doing what the Lord told us to do in His Word.

14.7.2007 I was baptized in Divoká Orlice, before that also in a Catholic church in Letohrad on Orlice.

My personal decision was then strongly supported by my experience at Ostrý Roháč (Western Tatras, Slovakia). At that time I looked deep in my own helpless soul when I was totally flooded with fear of heights, not forward or backwards. But when I thought of Jesus, he became a Good Shepherd to me, he went before me and transferred me through all the dangerous ascent. My heart understood that He is alive.

Another breakthrough in my life was an air accident when I looked at my own death and realized that my days were of great value and gave my whole life to God. I put everything in my service and relationship with Him. So I became the happiest person on the planet :), thanks to the Lord I can serve fully and be in His arms.

Back then he healed me with God’s miracle, today He heals others through us.
To Him belongs unspeakable praise and our whole heart, He is worthy of all respect.

My vision is great because it shows how great our Lord is. I want to support anyone who understands this. I want each of us to know our value and potential in God. It is my joy to preach the gospel throughout the world, where only He will send me. It is my happiness to live for Him. I rejoice in the service of others, in helping the poor, in the growth of the evangelists, in the unification of the churches, and of our return home.