O nás/About Us

  • JEŽÍŠ je naše zpráva světu

  • povolání sloužit

  • Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření 

Léta 2015 – 2019, pro nás byla úžasná, nést evangelium světu bylo jako stát se učedníkem Ježíše Krista, zažívat to, co Ježíšovi následovníci, když byl ještě na zemi.

Povolání nést evangelium se vždy rodí v srdci, pomoct druhým, aby byli zachráněni, spojit se jako církve a pomáhat ostatním, to je záměr církve Kristovy. Díky Bohu za vše, co učinil. Je velký a mocný a změnil naše srdce skrze cesty, kterými jsme díky Němu mohli projít. Velké díky všem, kdo se na společné práci podíleli.


JESUSFORYOU založila AJA Svobodová. Nést evangelium širokému světu je jejím životním záměrem.
„Kéž každý z nás dál pokračuje ve svém osobním životě jako učedník Ježíše Krista. Kéž každý prožije svůj 100% plán pro svůj život, který Bůh před něj rozprostřel.
Ať Vás Bůh provází i nadále a Vy mu zůstanete navěky věrni.“

Celý svět smí vědět o zprávě záchrany v Kristu Ježíši, která má obejít široko daleko, než se vrátíme domů. Chudým smíme ukázat, že jsou milováni, bratrům smíme přát, aby šli s námi, a všem necháváme prostor pro svobodný růst. Jediným přáním je, ať Vaše srdce zůstanou svobodná, býváte nadzdvihávání Otcem k nebesům a milujete ty, kdo jsou kolem Vás.

Být evangelistou pro mě znamenalo něco jako stát se Petrem a denně vidět Ježíše…
Bylo to jako prožít svůj život na 100%, nechat se vzít na cestu kolem světa, nebo přitisknout se k Otcově srdci. Nevadilo mi vydávat se denně do služby druhým, nevadilo mi hledět na jejich bídu a nevadilo mi vydávat se pro jejich záchranu. Skutečnost bídy světa kolem nás, stav lidských duší, nepřeberné množství lidí směřujících do zajetí vystupuje každého dne a ukazuje na nedokonalost věřícího, pokud jim nepomůže. Evangelizovat? To pro mě byla výzva zachránit sám sebe.
  • Jesus is our message to the world

  • occupation to serve

  • Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.


The years 2015 – 2019, it was wonderful for us to carry the gospel to the world. It was like becoming a disciple of Jesus Christ, experiencing what Jesus followers when he was still on earth.
The call to bear the gospel is always born in the heart, to help others to be saved, to join as churches and to help others, that is the intention of the Church of Christ. Thank God for everything He has done. He is great and powerful, and He has changed our hearts through the paths through which we could go with Him. Great thanks to everyone involved in the joint work.

JESUSFORYOU founded AJA Svobodová. Carrying the gospel to the wide world is the purpose in her life.

„May each of us continue his personal life as a disciple of Jesus Christ. May everyone live his 100% plan for his life, which God has spread before him.
May God guide you and you will remain faithful to Him forever. “

The whole world can know about the message of salvation in Christ Jesus, which is to go around far before we return home. We may show poor people that they are loved, we may wish our brothers to go with us, leaving everyone free to grow. The only wish is that your hearts remain free, you are raising the Father to heaven and you love those who are around you.

Being an evangelist meant something like becoming Peter and seeing Jesus every day …
It was like living your 100%life, getting married around the world, or pressing yourself to the Father’s heart. I didn’t mind giving myself to the service every day, I didn’t mind looking at their misery, and I didn’t mind giving up for their rescue. The reality of the misery of the world around us, the state of human souls, the plethora of people in captivity every day, shows the imperfection of the believer if it does not help them. Evangelize… That was a challenge for me to save myself.Můj příběh

Ája Svobodová

Bylo to už deset let po tom, co jsem si nechala změnit život Ježíšem Kristem, když jsme tuto službu začali dělat. Dřímala ve mně touha vyjít vstříc těm, kteří potřebují záchranu. Toužila jsem prožívat to, co učedníci, vídat Krista každý den, osobně Ho poznat a využít svůj život naplno pro Něj. Přála jsem si nechat proměnit srdce do srdce ochotného, obětovat se pro druhé a vidět na tváři Pánově úsměv z toho, co děláme. Uvědomovala jsem si nedostatek kolem nás a chtěla jsem ho zkrátka naplnit. Vize byla jednoduchá, dělat to, co nám Pán ve svém Slově řekl, abychom dělali.

14.7.2007 jsem byla pokřtěná v Divoké Orlici, před tím i v katolickém kostele v Letohradě na Orlici. Moje osobní rozhodnutí bylo tenkrát silně podloženo zážitkem na Ostrém Roháči (západní Tatry, Slovensko).

Tenkrát jsem se tam podívala hlubině vlastní bezradné duše do očí, kdy jsem zcela zaplavena strachem z výšek nemohla dopředu ani dozadu. Když jsem ale pomyslela na Ježíše, stal se mi tím Dobrým Pastýřem, šel přede mnou a přes celý nebezpečný výstup mě převedl. Moje srdce pochopilo, že On je živý. 

Dalším předělem v mém životě byla letecká nehoda, kdy jsem se podívala vlastní smrti do očí a uvědomila si, že zde moje dny mají velkou hodnotu a celý svůj život dala Bohu. Všechno, co mám, jsem vložila do služby a do vztahu s Ním. Tak se ze mě stal ten nejšťastnější člověk na planetě, díky Pánu mohu sloužit naplno a být v Jeho náruči.

Tenkrát mě uzdravil Božím zázrakem, dneska už uzdravuje ostatní skrze nás.
Patří Mu nevýslovná chvála a celé naše srdce, On je hoden vší úcty.

Moje vize je veliká, neboť ukazuje jak veliký je náš Pán. Chci podpořit každého, kdo toto chápe. Chci, aby

každý z nás znal svou hodnotu a potenciál v Bohu. Je mou radostí šířit evangelium po celém světě, kam

jen On sám mě pošle. Je mým štěstím žít pro Něj. Raduji se ze služby druhým, z pomoci chudým, z růstu evangelistů, ze sjednocování církví a z našeho návratu domů. 


My Story

Aja Svobodova

It was ten years after I had my life changed by Jesus Christ when we began to do this service. I´ve had a desire to rescue people in need.
I´ve longed to experience what disciples see every day, personally know Christ and use my life fully for Him. I wished to turn my heart into a willing heart, to sacrifice myself for others and see the Lord’s smile from our work. I was aware of the shortage around us and I wanted to fill it up. The vision was simple, doing what the Lord told us to do in His Word.

14.7.2007 I was baptized in Divoká Orlice, before that also in a Catholic church in Letohrad on Orlice.

My personal decision was then strongly supported by my experience at Ostrý Roháč (Western Tatras, Slovakia). At that time I looked deep in my own helpless soul when I was totally flooded with fear of heights, not forward or backwards. But when I thought of Jesus, he became a Good Shepherd to me, he went before me and transferred me through all the dangerous ascent. My heart understood that He is alive.

Another breakthrough in my life was an air accident when I looked at my own death and realized that my days were of great value and gave my whole life to God. I put everything in my service and relationship with Him. So I became the happiest person on the planet, thanks to the Lord I can serve fully and be in His arms.

Back then he healed me with God’s miracle, today He heals others through us.
To Him belongs unspeakable praise and our whole heart, He is worthy of all respect.

My vision is great because it shows how great our Lord is. I want to support anyone who understands this. I want each of us to know our value and potential in God. It is my joy to preach the gospel throughout the world, where only He will send me. It is my happiness to live for Him. I rejoice in the service of others, in helping the poor, in the growth of the evangelists, in the unification of the churches, and of our return home.