O nás/About Us

  • JEŽÍŠ je naše zpráva světu

  • povolání sloužit

  • Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření 

Záměr vyrazit do ulic se vyskytl již v roce 2015, nést evangelium světu bylo jako stát se učedníkem Ježíše Krista, zažívat to, co Ježíšovi následovníci, když byl ještě na zemi.
Povolání nést evangelium se rodí v srdci, na stejné bázi funguje i naše společná služba. Jsme přesvědčeni, že spolu to dotáhneme dál, jeden druhého zvedáme a jsme světu více schopni pomoct.
Zjišťujeme, že zničených, zklamaných, hledajících jsou kolem stovky, a tak záměr jim pomoci dýchá dál.


JESUSFORYOU založila AJA Svobodová. Nést evangelium širokému světu je jejím životním záměrem.
Vítá každého, kdo má na srdci stejnou vizi, nachází vnitřní radost v záchraně druhých a nechce na to všechno být sám. JESUSFORYOU vznikla s tím záměrem, aby křesťané, kteří touží pomáhat světu dojít Krista, nebyli sami. Je tedy volnou křesťanskou skupinou, kde každý smí být kreativní, smí nést vlastní vizi a patřit k JESUSFORYOU. Hlavní vizí tedy je nést evangelium širokému světu a pomáhat chudým a nemocným. Úzce spolupracuje s křesťany a církvemi.
Služba se rozšiřuje do celého světa, více na bázi Ajiných svobodných kroků, v daném místě vždy chce poukazovat na živého Krista a podporovat nadšení sloužících. Jedná se spíše o Ajin Boží plán než o organizaci. Ačkoliv JESUSFORYOU založila, tak ji plně nezaštiťuje, „Všichni jsme si rovni.“ říká a jediný, kdo to vede, je podle jejího mínění Ježíš Kristus. Proto je JESUSFORYOU pouze bází základu pro služebníky, jejich vzrůst, kreativitu, rovnocennost, jistotu. A není nijak pevně ohraničená. Je potřeba si uvědomit, že nejsme organizací, ale služebníky Ježíše Krista.

Celý svět smí vědět o zprávě záchrany v Kristu Ježíši, která má obejít široko daleko, než se vrátíme domů. Chudým smíme ukázat, že jsou milováni, bratrům smíme přát, aby šli s námi, a všem necháváme prostor pro svobodný růst. Naše kroky vyšly z České republiky, většinu komunikace provádíme v češtině a angličtině. Jediným přáním je, ať Vaše srdce zůstanou svobodná, býváte nadzdvihávání Otcem k nebesům a milujete ty, kdo jsou kolem Vás. Máme Vás rádi.

Být evangelistou pro mě znamenalo něco jako stát se Petrem a denně vidět Ježíše…
Bylo to jako prožít svůj život na 100%, nechat se vzít na cestu kolem světa, nebo přitisknout se k Otcově srdci. Nevadilo mi vydávat se denně do služby druhým, nevadilo mi hledět na jejich bídu a nevadilo mi vydávat se pro jejich záchranu. Skutečnost bídy světa kolem nás, stav lidských duší, nepřeberné množství lidí směřujících do zajetí vystupuje každého dne a ukazuje na nedokonalost věřícího, pokud jim nepomůže. Evangelizovat? To pro mě byla výzva zachránit sám sebe.
  • Jesus is our message to the world

  • occupation to serve

  • Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.

The intention to set out on the streets was already in 2015, carrying the gospel to the world was like becoming a disciple of Jesus Christ, experiencing what Jesus‘ followers had while He was on earth.
The calling to bear the gospel is born in the heart, on the same basis our common service also works. We are convinced that together we can do it better, to lift each other and to be more able to help the world.
We find that the destroyed, disappointed, seekers are hundreds, so the intention to help them breathes on.
JESUSFORYOU founded AJA Svobodová. Carrying the gospel to the wider world is her life purpose.
Welcoming everyone who has the same vision at heart, finds inner joy in saving others and does not want to be alone. JESUSFORYOU was created with the intent that Christians who aspire to help the world come to Christ have a background. It is therefore a free Christian group, where everyone can be creative, he can carry his own vision and draw the help from JESUSFORYOU. The main vision is therefore to carry the gospel to the wider world and to help the poor. She cooperates with Christians and churches.
The service spreads to the whole world, more on the basis of Ajin’s free steps, she wants to point out the living Christ and encourage the enthusiasm of the servants. It is rather God’s plan than the organization. Although she founded JESUSFORYOU, she does not fully enlighten her, „We are all equal,“ she says, and the only one who leads it is, in her opinion, Jesus Christ. That is why JESUSFORYOU is the only basis for servants, their growth, creativity, equivalence, certainty. And it is not tightly bounded. It is necessary to realize that we are not an organization, but servants of Jesus Christ.
Service to the poor is regular and is drawn on it from contributions from donors who have the heart to contribute to such a service.
The whole world may know about the rescue report in Christ Jesus, which is to go a long way before we go home. We can show to the poor that they are loved, we may wish to our brothers to go with us, and leave everyone room for free growth. Our steps have been taken from the Czech Republic, most of the communications is in Czech and English. The only desire is for your heart to remain free, you are being raised up by the Father to the heavens and you love those who are around you. We love you.