JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Jsme jedno – věřící v Krista


Jedno spolu navzájem:

Pán nás povolal být v jednotě s Ním a též v jednotě mezi sebou navzájem.

  • Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.1. Korintským 12:13
  • Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.Židům 10:24-25

Naše jednota vychází ze spojení s Pánem. On nám dal Ducha Svatého, skrze Něhož se spojujeme s Bohem a který v nás působí i jednotu ve společenství. Bůh sám je ve společenství a v jednotě spojený láskou mezi Bohem Otcem, Bohem Synem a Bohem Duchem. Již z první knihy Božího slova (Bible) se dovídáme, že jsme byli stvořeni v Jeho obraz a že jsme povoláni do živého společenství, a to zaprvé s Bohem, zadruhé spolu navzájem. Jako Boží lidé potřebujeme být ve stálém obecenství s Pánem Ježíšem, pokud se tento vztah a spojení našeho srdce s Pánem Ježíšem přeruší, přerušuje se napojení na Boží království a na Pána a spějeme ke smrti. Nikdy nesmíme ztratit společenství a napojení/SJEDNOCENÍ našeho srdce na Pána Ježíše Krista. Jen takto míříme do království nebeského.

Podobně jako jsme voláni být jedno s Pánem, jsme též voláni být jedno spolu navzájem s Božím lidem. Pán nám dal rodinu v Pánu Ježíši Kristu – naše bratry a sestry, kteří přijali Pána Ježíše stejně jako i my. Všichni jsme údy Kristova těla a potřebujeme fungovat dohromady, k Jeho slávě. Každý máme specifický úkol, který se projeví v daném společenství – např. někdo má dar výkladu v jazycích a společenství, které se v jazycích modlí, tento dar upotřebí pro duchovní růst. Jiný má dar vyučovat, také určený pro společenství. 

Navíc jsme jako společenství zaměřené na Pána mnohdy silnější než jednotlivec… Satan se snaží člověka odizolovat a poté odstranit, rozbíjet jednotu církví a Božího lidu. Naším úkolem je pochopit, že Bůh nás do společenství povolal… Zde se musíme pokořit a dávat přednost jeden druhému. Pán bude zjeven skrze jednotu Ducha Svatého mezi námi věřícími a satan poražen. Amen.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout