JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému?

Izaiáš 58:4 To protože se postíte, jen abyste se oddávali rozepřím a hádkám, zlobně bouchali pěstí….
5 Což je to půst, jenž se mi líbí, den, kdy se člověk umrtvuje? Sklání-li se hlava jako rákos, připravuje se lože z pytloviny a popela, tomu říkáš půst,
den příjemný Jahvovi?

Matouš 25:34 Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.
35 Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,
36 byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘
37 Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
38 Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39 Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘
40 Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘

Žalm 15
Žalm Davidův. Jahve, kdo bude bydlet ve tvém stanu, kdo bude přebývat na tvé svaté hoře?
Ten, kdo chodí bez vady, kdo jedná spravedlivě a ze srdce říká pravdu, jazyk přitom drží na uzdě; kdo v ničem neuráží svého bratra, netupí svého bližního, s pohrdáním hledí na zavrženého, ale ctí ty, kdo se bojí Jahva; kdo ke své škodě přísahá, aniž to odvolává, nepůjčuje peníze na úrok,
nic nepřijímá, aby poškodil nevinného. Kdo takto jedná, nikdy neklopýtne.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout