JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Dopad slov na lidský život

Ačkoliv každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu, neseme každý následky této svobody slova.
Slovo má vnitřní náplň. Pozitivní a negativní energie víří hlavně skrze slova. Samotné skutky jsou následky myšlenek a slov.
Na kolik slova řídí svět a lidi?

Pozitivní moc slov je jako motor pro toho, jenž slyší.
Negativní moc je jako bič pro toho, jenž akceptuje.

Jaká je duchovní síla za každým slovem?
Může se podařit zlému člověku negativně ovlivnit náš život negativním slovem – prokletím?

Pravda je, že každý z nás má sám zodpovědnost za svůj život a podle toho se mu vede. Cizí lidi nemohou ovlivnit náš život, jak se jim zachce.
Správně řečeno to ani nejsou lidé, ale zlé síly, které se váží na lidská slova.

Jak neotvírat přístup zlým silám, která na nás působí, protože jim k tomu dáváme povolení svými skutky a slovy.
1- důležitá je očista sám sebe skrze vyznání hříchů Ježíši Kristu, pokání ze špatných činů,
2- odpuštění všem lidem, kteří se k nám zachovali špatně,
Tyto dva body představují legální základ pro to, aby se nám děly špatné věci. Přes toto přicházejí zlé, démonické síly.
3- pozornost k vlastním slovům, mínění slov má moc, respektive svými slovy určujeme svou pozici, náš postoj k sobě samotným a reakce na mínění druhých, svými slovy buď přijímáme, nebo odmítáme, dáváme svolení negativním, démonickým silám jednat, výsledkem je, že se točíme stále v kruhu.

V Kristu máme autoritu nad svým životem, i nad démony. Ve jménu Ježíš Kristus jsou lámána a mazána všechna prokletí. Každá další myšlenka i slovo má být zaměněno Božím slovem – veršem z Bible, který do té situace vnáší Boží pravdu. Tím je odstraněna negativní moc na náš život skrze prokletí. Duch svatý (síla dunamos) vyhání negativní síly z našeho života, buduje, žehná a staví Boží slovo do každé situace našeho života.

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli,
abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Ř 12:2

Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,
obnovte se duchovním smýšlením(v duchu své mysli),
oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.

Ef 4:22

Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného.

Židům 5:14

Když vkládáme koňům do tlamy udidlo, aby nás poslouchali, řídíme celé jejich tělo. Podívejte se rovněž na koráby: ať jsou jakkoli velké a třebaže je pohánějí prudké větry, řídí je podle přání lodivoda docela malé kormidlo. Právě tak je jazyk drobný úd, a může se chlubit velkými věcmi! Podívejte se, jak malý oheň zapálí obrovský les: i jazyk je oheň. Svět zla je mezi našimi údy jazyk: poskvrňuje celé tělo; podpaluje koloběh stvoření a sám je podpalován peklem.

Jakub 3

Jako Boží lidé máme moc jít proti negativní síle, které je legálně dovoleno jednat kvůli našim vlastním slovům, odvracíme přijaté kletby slovy autority ve jménu Ježíše Krista, lámeme legální dovolení k působení zla ze slov mluvených proti nám a vyháníme negativní moc démonů.
Přijímáme pozitivní, budující energii Ducha svatého, uzdravení, požehnání a Boží slovo do každé situace.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout