JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Přijmout svůj úděl

Mojžíš řekl Korachovi: „Slyšte tedy, Leviho synové!
Je vám málo, že vás Izraelův Bůh odlišil od obce Izraele tím, že vás k sobě povolal, abyste konali službu Jahvovu Příbytku,
že vás postavil před tuto obec, když za ni konáte službu? On tě k sobě povolal a s tebou i všechny tvé bratry Leviovce,
a vy ještě chcete být kněžími!

Num 16:8-10

Numeri 16

Tu k němu přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a hluboce se mu poklonila, aby ho o něco požádala.
„Co chceš?“ řekl jí. Ona mu říká: „Přikaž, aby tito mí dva synové ve tvém království zasedli jeden po tvé pravici
a druhý po tvé levici.“
Ježíš odpověděl: „Nevíte, čeho si žádáte. Můžete pít kalich, který budu pít?“ Oni mu říkají: „To můžeme.“
„Dobrá,“ říká jim, „můj kalich budete pít; ale není na mně, abych usazoval po své pravici a po své levici, tam zasednou ti,
jimž to určil můj Otec.“

Matouš 20:21-23

řekl jim: ,,Víte, že ti, kdo stojí v čele národů, jim vládnou jako páni a že velmoži jim dávají pociťovat svou moc.
Mezi vámi to tak být nesmí: naopak, ten, kdo se bude mezi vámi chtít stát velikým, bude vašim služebníkem,
a ten, kdo bude mezi vámi chtít být první, bude vaším otrokem. A tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo,
ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.

Matouš 20:25-28

Matouš 20

Je cosi nádherného na přijetí pravdy o sobě.
Něco hlubokého skrývá smíření se s tím, co mám.
K osobnímu předurčení patří i umět se stále držet své cesty nehledě na nabídky kolem.
Bude to málo nebo hodně toto prožít?
Dokážeme respektovat postavení druhých, která jsou rozdílná než ta naše?
Možná jen díky tomu nalezneme další poklady v úplně jiných hodnotách.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout