JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Jen buď silný a udatný

Jozue 1
Po smrti Jahvova služebníka Mojžíše
promluvil Jahve k Mojžíšovu pomocníkovi,
Nunovu synu Jozuovi, a řekl mu:
„Můj služebník Mojžíš zemřel; nyní vzhůru!
Překroč tenhle Jordán do země, kterou jim (Izraelitům) dávám,
ty i všechen tento lid.
Každé místo, na něž šlápne chodidlo vaší nohy, vám dávám,
jak jsem to řekl Mojžíšovi.
Od pouště a Libanonu až k velké Řece, k řece Eufratu (celá země Chetitů),
a až k Velkému moři, směrem k západu slunce,
to bude vaše území.
Po celou dobu tvého života před tebou nikdo neobstojí:
budu s tebou, jako jsem byl s Mojžíšem,
neopustím tě a nenechám tě na holičkách.
Buď silný a vydrž, neboť právě ty odevzdáš
tomuto lidu do vlastnictví zemi, o níž jsem jeho otcům přísahal, že mu ji dám.
Ale buď silný a rozhodně vydrž
a dbej, abys ve všem jednal podle veškerého Zákona,
jejž ti předepsal můj služebník Mojžíš.
Neuchyluj se od něho napravo ani nalevo,
abys měl úspěch ve všem, co podnikneš.
Ať je kniha tohoto Zákona stále na tvých rtech:
rozjímej o ní ve dne v noci a dbej, abys jednal podle všeho, co v ní je napsáno.
Pak budeš šťastný ve svém podnikání a budeš mít úspěch.
Což jsem ti nedal tento příkaz:
Buď silný a vydrž! Buď bez obav a beze strachu,
neboť Jahve, tvůj Bůh, je s tebou ve všem, co podnikáš.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout