JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Misie JEŽÍŠ

Drazí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu.

Nalézáme se ve vážné době, o které psal již prorok Izaiáš 
„Hle, tma přikryje zemi a soumrak národy, nad tebou ale vzejde Hospodin, jeho sláva nad tebou se objeví. Ke tvému světlu půjdou národy.“ (Iz 60).
Ďábel získává kontrolu v mnoha oblastech tohoto světa. Jeho působení můžeme vnímat všude kolem nás. V moci postavení se dostávají pod jeho vliv. Dostává se i mezi Boží lid, rozbíjí vztahy, šíří falešné doktríny, mnohé uspává. Nalézáme se v posledních časech a je to čím dál tím hmatatelnější. Jediní, kdo může jeho činnosti bránit a brzdit jí, je Kristův lid v Duchu svatém. Jestliže jsme znovuzrozeni skrze Božího Ducha, máme mandát pracovat na Božím Království.

Ježíš poslal svoje lidi, svoje učedníky s nejlepší zprávou dějin, která mění srdce lidí, mění národy, vysvobozuje, uvádí lidi do pravdy. Ježíš posílá svoje učedníky se skvělou zprávou, která zachraňuje pro věčnost. Tato zpráva se nebude šířit přes současné politiky ani přes současná media. 
Jedinými kdo může šířit Evangelium je lid Ježíše Krista, tedy služebníci Ježíše Krista, který žijí pro Něj a pracují pro Něj. 
Tedy přes toho, kdo má Otce a Syna na prvním místě ve svém životě. 
Pokud se považuješ, za takového člověka, je čas naplnit první a poslední úkol Ježíše Krista.
Jděte a kažte (tedy mluvte) – Evangelium je zpráva, kterou je potřeba říct, předat, vysvětlit. Je to Boží moc ke spaseni pro každého. Je to zpráva skutečné, reálné záchrany. 
„Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“ (Mat 24,14) 

Kým bude kázáno? Tebou, znovuzrozeným dítětem, nebo řekneš: „Pane, pošli jiného?“ Je nějaká lepší zpráva? Kdo má zodpovědnost za šíření dobré zprávy? Pár vyvolených kazatelů? Ježíš řekl, aby činili učedníky. K čemu? Aby se snad radovali uprostřed svých domů a modliteben, že jsou spaseni? Nebo aby tu štafetu Záchrany nesli dál?

Projdi se po ulicích města, po náměstích, a pozoruj, kolik tam chodí lidí? Kolik z nich je spaseno? Kolik z nich se přijde zeptat do nějakého shromáždění, jestli bys jim neřekl něco o Kristu? Není snad psáno, že když pozvaní odmítli účast na svatbě, poslal Pán služebníky do ulic, na náměstí a mezi ploty? (Luk 14,15-24) Neříkal snad: „přinuť je vejít“? Jeden policista z Brna jednou řekl jednomu bratrovi: Když nebudou křesťané v ulicích, tak tam budou muslimové“. Naplňme zemi Evangeliem!

Řekneš: „co jim mám říkat?“ Pravdu! Dobrou zprávu! Že za ně Ježíš zemřel na kříži. Že hřešili a přišli o věčný život. Že jsou na cestě do záhuby. Ale úžasná zpráva je, že Ježíš vzal jejich hříchy na sebe, že na něj dopadl trest, který patřil jim. Krutě trpěl a pak zemřel. Také jim řekni, že byl vzkříšen. To je velmi důležité. Proto se mohou znovuzrodit a být zachráněni, aby nepřišli do místa muk, ale do věčného Božího království. Řekni jim, ať věří slovům Božího Syna. Mluv o tom, co Ježíš říká. Jeho slovo je Duch a život. Nestarej se, jestli porozumí všemu. Duch Boží udělá tu práci za tebe. Někteří uslyší, někteří ne, – jako za dob Ježíše. Ale ty mluv, co mají slyšet. Řekni jim, jak Kristus změnil tvůj život. Řekni jim, co o něm předpovídali proroci. 
Neboj se říct, že, když uvěří, budou spaseni, když neuvěří, tak budou zatraceni. Tak to říká slovo. Jestli tomu věříš, tak to tak říkej. Nezaobaluj jasné Boří slovo. Lidé mají slyšet plné Evangelium. To je Boží plán. Modli se s nimi za odpuštění hříchů a veď je ke znovuzrození. Nemaž jim med povídáním o sladké lásce bez podmínek. Ta skutečná láska Boží přišla skrze posmívání, plivání, bičování, utrpení, krev a smrt. Řekni pravdu, že Otec uzdravuje, dává pokoj, vyslýchá prosby, dělá zázraky, vysvobozuje, odpouští hříchy skrze oběť Syna, ale také jim řekni, že do Božího Království vede cesta skrze mnohá soužení. Že pro Krista budou trpět. Ale stojí to za to, protože jde o věčnost! Nejsme v zájmovém klubu. Řekni jim na rovinu, aby činili pokání, že Boží království je velmi blízko.

Řekneš: „Jak jim to mám říci“? Nic tajemného. Samozřejmě slovy! Každá zpráva se předává ústně, nebo písemně. Můžeš to třeba zpívat. Když nechceš mluvit, tak to můžeš napsat na tabulku, aby to čtenář mohl rychle přeběhnou zrakem. Tak to udělal  Abakuk (2,2).Ježíš tady na zemi něco říkal. Nikdo zde nemluvil nic důležitějšího. Jeho slova jsou Duch a život. Jeho Slova mají moc. Jeho slova jsou pravdou. Jeho slova ti otevírají věčnost. Jeho slova nejsou určena jen VIP společnosti uzavřené do čtyř stěn. Jeho Slova jsou určena pro všechny lidi tohoto světa. Ve Skutcích čteš na mnoha místech, že se šířilo Kristovo slovo. To bylo probuzení! Skutečné probuzení nastane, když někdo vyjde ven se Slovem Kristovým, za podpory modliteb. Jinak to nefunguje. 

Teď slovo k tobě, který vidíš potřebu šíření té nejlepší zprávy. Možná jsi to dělal již dříve. Možná jsi ochladl. Možná tě někdo odradil. Vrať se, kde jsi odbočil. Modli se, jako ti sourozenci ve Skutcích:
„Pane dej svým služebníkům mluvit slovo svobodně a směle…“

Najdi stejně smýšlející sourozence. Nebo se spoj s těmi, kdo takhle pracují. Modli se za ty, kdo pracují v Evangeliu. Začněte pracovat spolu způsobem, jak vás Pán povede. Pracujte v týmech. Alespoň dva, tři. Jestli se ti zdá, že někdo šíří Evangelium nevhodně, nemusíš ho kritizovat, ani s ním spolupracovat, prostě to dělej jinak. Účinněji. Hlavně veď lidi ke znovuzrození a záchraně v Kristu Ježíši. Je málo času. Máme zatím svobodu. Ale brzy se dveře zavřou. Využijme den, abychom nemuseli v noci plakat, že je pozdě. Pochopme, že jedině my jsme záchranáři pro věčnost, pokud patříme Kristu. Máme zodpovědnost, za kterou budeme jednou hodnoceni.

Přeji ti mocné požehnání a zmocnění k té skvělé práci na Boží vinici, na šíření Božího Království.

BK

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout