JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Žalm 97

Hospodin kraluje! Zajásej, země, raduj se, ostrovů množství!

Oblak a mrákota jsou kolem něho, spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu.

Žene se před ním oheň, kolkolem sežehne jeho protivníky.

Nad světem planou světla jeho blesků, země to vidí a svíjí se v křeči.

Hory se před Hospodinem jako vosk taví, před Pánem veškeré země.

Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu.

Budou zahanbeni všichni, kteří slouží modlám, kdo se chlubí svými bůžky; jemu se všichni bohové klanějí.

Sijón to slyší a raduje se, jásají dcery judské nad tvými soudy, Hospodine.

Vždyť ty, Hospodine, jsi nejvyšší nad celou zemí, neskonale převyšuješ všechny bohy.

Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.

Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce.

Radujte se, spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost!

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout