JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Zaslíbený Mesiáš

V chvíli, kdy si lidé zvolili poznání dobrého a zlého, prochází na světě životem obsahujícím zlo i dobro. Celý příběh lidí se od jejich rozhodnutí poznat dobro i zlo odvíjí přes pochopení zákona Božího, jakožto poznání práva a spravedlnosti patřící k dobru a přestoupení přinášející trest, až k zaslíbenému Mesiáši.
Zaslíbený Mesiáš vyjadřuje Boží podstatu, podstatu absolutní správnosti, dobra, spravedlnosti a existenci Boha samotného, bez kterého by sám svět nebyl světem. Tak lidstvo může poznat po svém rozhodnutí dobro i zlo, zákon a jeho následky a samotnou podstatu Boha, který nás nestvořil pro oddělení se od Něj,
ale přichází a zachraňuje nás od následků vlastního rozhodnutí. Přitom stále zachovává možnost lidí svobodně se rozhodnout, zda si nyní již zvolí to původní,
co pro ně On zamýšlel. Tak se stvoření může Bohu vzepřít, nebo k Němu přilnout hlubokou láskou.

Zvrácenost lidských srdcí uprostřed dobra a zla nedokáže rozeznat zaslíbeného Mesiáše jako příchozí pomoc. Přesto mnozí pochopí celkový plán Boží na zemi
a rozhodují se do něho svobodně vstoupit.

Proč Bůh zaslíbil Mesiáše roky dopředu jako záchrannou akci pro ty, kdo touží po spravedlnosti? Proč člověk sám nemohl přejít po pomyslném mostě oddělujícím svět zla a dobra a svět spravedlnosti a věčnosti? Zasahuje zaslíbený Mesiáš do Božího plánu příběhu lidí na zemi?

Samotná existence lidu není možná bez Stvořitele. Bez Boha lid nemůže zvládnout svůj vlastní vzestup. Bůh drží svět a život a bez Něj přichází pouze zkáza.
Proto Bůh přichází znovu k lidem po té, co si zvolili život bez Něj a dává jim možnost záchrany. Zaslíbený Mesiáš je vyjádřením Boží jasně stanovené hranice – bez Boha nelze žít, ale Bůh s námi žít chce. Po rozhodnutí lidu jít svou vlastní cestou, lidu Bůh dovoluje vzpouru v hranici svých ochranných křídel, aby
po nějakém čase lidského zkoušení dobra a zla mohli přijít zpět a s vděčností přijmout život s Bohem. Doposud jsme na zemi nežili bez Boha, Bůh stále chrání svůj lid i v jejich vzpouře, vyučuje a tříbí, ale neopouští, přijde však čas, kdy ti, kdo odmítli Boží nabídku návratu k Bohu, poznají jaký je život bez Boha. Zaslíbený Mesiáš je záchranou, nabídkou návratu, ale také výstrahou a varováním.

To, že Bůh poslal Mesiáše, to, že Bůh přišel na zem kvůli svému lidu, je dostatečným vyjádřením Boží podstaty vůči lidu a jeho rozhodnutí. Bůh se vrací pro svůj lid a dává mu možnost rozhodnout se nyní zpětně pro dobro a čistotu.

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout