JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Deset panen

Matouš 25:1-13 (Podobenství o deseti pannách.)
S nebeským královstvím to tehdy bude jako s deseti pannami, které vzaly své lampy a vyšly vstříc ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Ty pošetilé si totiž vzaly své lampy, ale nevzaly si olej; zatímco ty rozumné si ke svým lampám vzaly do nádobek olej. Protože si ženich dával na čas, všechny začaly podřimovat a usnuly. Ale o půlnoci se rozlehl křik: ‘Hle, ženich! Vyjděte mu vstříc!’ Tu se všechny ty panny probudily
a připravily si lampy. A ty pošetilé řekly rozumným: ‘ Dejte nám ze svého oleje, vždyť nám dohasínají lampy.’ Rozumné jim však odpověděly: ‘Určitě
by ho nebylo pro nás i pro vás dost; jděte raději ke kupcům a nakupte si ho.’ Odešly si ho nakoupit a tu přišel ženich: ty, které byly připraveny, vešly
s ním do svatební síně a brána se uzavřela. Nakonec přišly i ty ostatní panny a říkaly: ‘ Pane, Pane, otevři nám!’
Ale on odpověděl: ‘Vpravdě vám říkám, neznám vás!’
Bděte tedy, neboť neznáte dne ani hodiny.

Matouš 25:14-21 (Podobenství o talentech.)
Je to, jako když člověk vydávající se na cestu zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět talentů, jinému dva, třetímu jediný, každému podle jejich schopností, a potom odcestoval. Ten, který dostal těch pět talentů, ihned šel a obchodoval s nimi a vyzískal z nich pět dalších. Stejně tak ten, který dostal dva, vyzískal z nich dva další. Ale ten, který dostal jen jediný, odešel, vykopal jámu v zemi a peníze svého pána ukryl.
Po dlouhém čase přichází pán těch služebníků a účtuje s nimi. Přistoupil ten, který dostal těch pět talentů a předložil pět dalších talentů:
‘ Pane,’ řekl, ‘svěřil jsi mi pět talentů; hle, tady je pět dalších talentů, které jsem vyzískal.´
‘Správně, dobrý a věrný služebníku,’ řekl mu jeho pán, ‘nad málem jsi byl věrný, nad mnohým tě ustanovím; vejdi do radosti svého pána.’
Potom přišel ten, který dostal dva talenty: ‘Pane,’ řekl, ‘svěřil jsi mi dva talenty; tady jsou další dva talenty, které jsem vyzískal.´
‘Správně, dobrý a věrný služebníku,’ řekl mu jeho pán, ‘nad málem jsi byl věrný, nad mnohým tě ustanovím; vejdi do radosti svého pána.’
Nakonec přišel ten, který měl v držení jediný talent:
‘Pane,’ řekl, ‘poznal jsem tě jako tvrdého člověka: sklízíš tam, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nic nerozhodil. A tak jsem dostal strach, šel jsem a ukryl jsem tvůj talent do země; tady ho máš. Je tvůj.’
Ale jeho pán mu odpověděl: ‘Špatný a líný služebníku! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a že sbírám, kde jsem nic nerozhodil? Měl jsi tedy mé peníze uložit u peněžníků a při návratu bych si byl vybral, co mi patří, i s úrokem. Vezměte mu tedy jeho talent a dejte jej tomu, jenž má těch deset talentů. Neboť každému, kdo má, bude dáno a on bude mít ještě víc; ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. A toho služebníka budižkničemu vyhoďte ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů.’

Matouš 25:31-46 (Poslední soud.)
Až přijde Syn člověka ve své slávě v doprovodu všech andělů, tehdy zasedne na trůn své slávy. A budou před něho shromážděny všechny národy
a on oddělí lidi jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Postaví ovce po své pravici a kozly po levici.
Tehdy král řekne těm po své pravici:
‘Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako dědictví království připravené pro vás od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst,
měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem cizinec, a přijali jste mě, nahý, a oblékli jste mě, nemocný, a navštívili jste mě, uvězněný,
a přišli jste za mnou.’
Tu mu ti spravedliví odpovědí:
‘Pane, kdypak jsme tě viděli hladového a nasytili tě, žíznivého a napojili tě, jako cizince a přijali jsme tě, nahého a oblékli tě, jako nemocného
nebo uvězněného a přišli jsme za tebou?’
A Král jim dá tuto odpověď:
‘ Vpravdě; vám říkám, pokud jste to udělali jednomu z těch nejmenších mých bratrů, mně jste to udělali.’
Potom řekne zase těm po levici:
‘Pryč ode mne, zlořečení, do věčného ohně připraveného pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň,
a nedali jste mi napít, byl jsem cizinec a nepřijali jste mě, nahý, a neoblékli jste mě, nemocný a uvězněný, a nenavštívili jste mě.’
Tu se ho také oni zeptají:
‘Pane, kdypak jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, jako cizince nebo nahého, jako nemocného nebo uvězněného, a nepomohli jsme ti?’
Tu jim on odpoví:
‘Vpravdě vám říkám, pokud jste to neudělali jednomu z těchto nejmenších, neudělali jste to ani mně.’
A oni odejdou do věčného trápení, a spravedliví do věčného života.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout