JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Dostatek

Jeden z hlavních lidských cílů je mít nadbytek a blahobyt. Řídíme se krásou a materiálnem. Porovnáváme se a toužíme mít víc než ostatní.

Co je ale onen nadbytek a blahobyt?
Nadbytek je představa lidí, že o ně bude postaráno tak jako o malé dítě. Toužíme po dokonalé péči, zaopatření a bezstarostnosti. Očekáváme, že nám to zajistí nadbytek všeho, co potřebujeme. Nadbytečná zásoba v nás budí představu dokonalého života. Finanční nadbytek a bohatství jsou klamnou představou spokojenosti, protože neřeší oblasti duše, vztahů, budování charakteru a lásky.
To, po čem vlastně vnitřně toužíme, je Otec. Přejeme si být zaopatřenými dětmi, každou minutou bez starostí, v dokonalém domově.

Neznepokojujte se tedy a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Do čeho se oblečeme?
To všechno jsou věci, po nichž se pídí pohané. Váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.
Matouš 6:31-32

„Nadbytek“ je nástrahou v lidském světě. Neboť Boží dostatek je více než lidský nadbytek.

Co je dostatek?

Bůh zaopatřuje svůj lid vším, co potřebuje. Boží lid v hlavní podstatě hledá Boží království, stará se o Boží věci, upíná se k Bohu a jediné, co vyhledává, je Bůh sám. Bůh zpětně zaopatřuje vše, co takovýto lid potřebuje.
Pokud věřící místo Boha vyhledávají ´nadbytek´, nemusí dostat Boží dostatek. Honí se za lidským nadbytkem a míjí Boží dostatek. Snaha dosáhnout lidského nadbytku vede do nedostatku. Věřící v nedostatku často viní Boha, že se o ně nestará. Bůh však touží po vytříbenosti srdce a čeká na obrácení srdce, které bude v první řadě milovat Jeho, ne zaopatření, které On dává.

Ježíš jim odpověděl: „Vpravdě, vpravdě vám říkám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Pracujte nikoli pro pokrm, který pomíjí, ale pro pokrm, který zůstává k věčnému životu, kvůli tomu, který vám dá Syn člověka,
neboť jej Otec, Bůh, označil svou pečetí.
Tu mu řekli: „Co máme dělat, abychom pracovali na Božích dílech?“
Ježíš jim odpověděl: „Tím Božím dílem je, abyste uvěřili v toho, koho on poslal.“
Jan 6:26-29

Bůh netouží po tom podpořit zvrácenost srdce, protože by člověka vedla k pádu. My si přejeme Boží zaopatření, ale pokud Boha opravdově nemilujeme
a byli bychom podpořeni, nevedlo by nás to k vnitřní proměně, která je nejdůležitější.

A on se zahleděl na své učedníky a říkal: ,,Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je království Boží.
Lukáš 6:20

Chudost v duchu je vnitří postoj, směr životní cesty, vyjádření naší podstaty. Podstata vnitřní chudosti obnáší nevyhledávání velkých věcí světa. Nevyhledávání nadbytku, lidské slávy, majetku, uznání, známosti a všech majetků světa. Být chudý v duchu znamená být zaměřen vnitřně pouze na Krista a být zcela „mrtvý“ věcem světa. I povědomí uprostřed církví je často obtěžkáno světem. Lidská sláva však nenese lesk slávy Boží, kterou mnohdy tak lehko vyměníme za kousek užití si své slávy.

Dále ho ďábel s sebou bere na převysokou horu, ukazuje mu všechna království světa i jejich nádheru a řekl mu: „To vše ti dám, padneš-li na tvář
a budeš se mi klanět.“
Tu mu Ježíš říká: ,,Odstup, Satane! Neboť je psáno: Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a Jeho jediného budeš uctívat.„
Matouš 4:8-9

Dostatek je vlastně v očích světa nedostatek, protože svět nedokáže posoudit věci duše a Ducha. Duch svatý a Boží království je skryté těm, kdo holdují věcem světského nadbytku.
Víme, že Boží království obsahuje nepopsatelné poklady Božské nádhery, do které smíme vejít a mít zde domov. Je to ono 100 násobně více, o kterém mluvil Ježíš.

Tu řekl Petr: „Hle, a my jsme opustili, co jsme měli, a šli jsme za tebou!“
Řekl jim: ,,Vpravdě vám říkám: Není nikdo, kdo kvůli Božímu království opustil dům, ženu, bratry, rodiče nebo děti, aby nedostal daleko více v tomhle čase a v přicházejícím světě život věčný.„
Lukáš 18:28

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout