JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS

Kdo je Ježíš Kristus?

Pán Ježíš Kristus je můj osobní Pán a Zachránce. Je Zachráncem každého, kdo v Něho uvěří a vydá mu svůj život. Věřím, že Pán Ježíš chce konat v životě každého člověka a záleží mu na Tobě. On je Láska. On je Bůh. Lk 19,10 vždyť Syn člověka přišel to,
co je ztracené, vyhledat a zachránit.

O Pánu Ježíši Kristu:

Pán Ježíš se narodil v judském Betlémě, asi 8 km od Jeruzaléma, v Izraeli. Biblická svědectví obsažená v evangeliích svědčí o tom, že byl počat z Ducha svatého a narozen z Panny Marie. Kristovo narození bylo nadpřirozené – nadpřirozeným působením Ducha svatého Marie otěhotněla a porodila Syna, který přebýval se svým lidem (Immanuel – Bůh s námi)
a stal se Spasitelem – Zachráncem.  

Kristus již od začátku byl Božím zázrakem – Božím působením byl ochráněn před Herodem, který jej (i další narozené) chtěl zabít. Byla to Boží vůle, že Krista chránil a byl s Ním. V L 2,40 čteme, že: A to děťátko rostlo a sílilo [v duchu], jsouc naplňováno moudrostí,
a Boží milost byla na něm.

Bůh Pána Ježíše Krista miloval a když byl Ježíš křtěn křtem prostřednictvím Božího služebníka Jana Křtitele, ozval se z nebe hlas: Tento je můj milovaný Syn, v němž jsem našel svou slast… (Mt 3,17b) … Bůh takto potvrdil před lidmi svůj vřelý vztah lásky k Pánu Ježíši Kristu svým samotným hlasem z nebe. Pán mnohokrát před lidmi řekl něco lidem o Ježíši hlasem z nebe – (Mt 17,5 – při Proměnění na Hoře;
Jan 12,28 – v posledních dnech Ježíšova života). I toto je nadpřirozené Boží jednání ve svém Synu, kterého si zamiloval. Bůh Pána Ježíše zaslíbil lidem již v době před Ježíšovým narozením, že totiž pošle svého Služebníka,
který vysvobodí svůj lid z jeho hříchů… Taktéž na mnoha jiných místech Starého zákona se setkáváme s prorockými výroky, poukazujícími na Krista (např. Micheáš 5,2: A ty, Béth-lecheme, Efráthá, nepatrný, aby ses dostal mezi tisíce Júdovy, z tebe mi má vyjít jeden, aby se stal vládcem v Isráéli, jehož zdroje jsou od pradávna, ode dní věčnosti.).

Bůh měl s Ježíšem plán – a měl jej s člověkem: (Neboť Bůh tak miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby žádný, kdo v Něho [Krista] věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3,16)). Boží láska k nám je dokonalá – nemá poskvrny, špíny, falše, přetvářky, zkaženosti, ani odsouzení…
Jeho láska dokonale přijala TEBE i mne – tak jako povolal Kristus svůj lid, tak volá i TEBE, abys mu patřil/a i Ty.
Je to Jeho nekonečná věčná nepomíjející láska, která se projevila tak jasně v Pánu Ježíši Kristu – On dal svůj život za nás, abychom my mohli žít. On byl ukřižován kvůli našemu hříchu, aby tak jsme my skrze Něj měli smělý přístup do nebe, k Pánu Bohu… Třetího dne dle Písem byl po svém ukřižování vzkříšen. Sedí po pravici Boha Otce a působí v těch, kteří se mu otevřeli, vydali mu svůj život a vyznali Jej jako svého Pána a Spasitele.
On Ti může dát víru Jej přijmout; může Ti být pomocí ve Tvém životě… Můžeš se třeba se mnou modlit:
Drahý Pane Ježíši Kriste, já Ti děkuji, že jsi za mě dobrovolně zemřel… Nyní mohu mít život věčný – přijímám Jej od Tebe a prosím o odpuštění všech mých hříchů… Vyznávám, že jsem proti Tobě zhřešil/a a že potřebuji Tvoje očištění… Prosím odpusť mi; přijď do mého srdce a buď Pánem mého života. Děkuji! Ve jménu Ježíše, ÁMEN.

Poskytl ČA

Proroctví o Ježíši Kristu:
Narození z Panny – Izajáš 7:14 – naplněno Matouš 1:18-25
Místo narození Betlém – Mic. 5:1 – naplněno Matouš 2:1
Příprava Jeho cesty Janem Křtitelem – Izajáš 40:3 – Naplněno Matouš 3:1-3
Vydán za 30 stříbrných – Zach.11:12 – naplněno Matouš 26:15
Zavržen lidmi – Izajáš 53:3 – naplněno Marek 15:14
Mučen a bit – Izajáš 50:6 – naplněno Matouš 27:30
Probodnuté ruce a nohy – Žalm 22:16 – naplněno Jan 19:18+37
Házeli los o Jeho šat – Žalm 22:18 – naplněno Jan 19:24
Probodený bok – Zach. 12:10 – naplněno Jan 19:34
Pohřben s nevěřícími a boháči – Izajáš 53:9 – naplněno Matouš 27:55-60
Zatemnělo se – Amos 8:9 – naplněno Matouš 27:45
Vzkříšení – Žalm 16:1 – naplněno Skutky 2:31

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout