JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Na počátku…

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Země byla pustá a prázdná, tma halila propast, Boží vítr vířil nad vodami.
Bůh řekl: „Budiž světlo,“…
Genesis 1:1

Na počátku bylo Slovo…
Jan 1:1

Původní hebrejské spisy uvádí, že Boží sláva je konkrétním projevem Božské přítomnosti, která působí s lidmi. Je onou těžkou přítomností v Božím chrámu (stánku). Kvůli které lidé v celém příběhu Bible nemohou vstoupit, jsou oslepeni, padají, umírají na místě,… S Ježíšem se projevuje mocným hlasem, viděním Boží slávy, uzdravením, rozmnožením jídla,… Podle Písma Izraele je Boží sláva závažná, fyzická entita, která se objevuje na zemi a působí s lidstvem. Janovo evangelium má
na mysli stejnou představu fyzického projevu, když říká, že Jan 1:14 „Slovo stalo se tělem a přebývalo mezi námi, a viděli jsme jeho slávu“. Pro starověké Židy nebyla „sláva“ Boha nějakou abstraktní nebo éterickou entitou, ale spíše hmatatelným zjevením Pána na zemi.
Izaiáš 6:3 Jeden na druhého volali tato slova: „Svatý, svatý, svatý je Jahve Sabaot, jeho sláva naplňuje celou zemi.“ Ačkoliv chrámy cizích božstev byly založeny
za týden (Baalův dům, Ugarit, Sýrie, KTU 1.4 VII), Hospodin stvořil za sedm dní celý svět jako Božský chrám.
V úzkém, niterném vztahu s Bohem, který je podstatou víry v Boha od dávných základů, se v hlubokém odevzdání dostáváme až do začátku lidské podstaty,
kde se setkáváme se Stvořitelem. Ježíš svou obětí zachraňuje lid z hříšné podstaty. Ono setkání se Stvořitelem uvnitř člověka se může stát jednotou, ke které i Ježíš nabádá. Jan 17:11 – Už nejsem ve světě; oni ve světě jsou, a já jdu k Tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi dal mně, aby byli jedno jako my. – V této jednotě člověk vnímá Boha každou vteřinou, zůstává v niterné konverzaci s Ním. Stejná síla slova při stvoření, zjevená sláva Boží v Ježíši, je těžkou Boží přítomností v hluboké vnitřní podstatě plně vydaného věřícího.
Adam započal v ráji při večerních procházkách s Bohem hlubokou intimitu. Je tento čas vymezen pouze na jeden den, nebo 2 hodiny denně?
Pokud je Bůh Bohem celé země, kterou stvořil, pro člověka upřímně věřícího a milujícího Pána se ono Slovo stává chrámem, uvnitř něhož přebývá. Díky dokonalosti Slova, Boží slávy, se Bůh stává pro takového člověka vším ve všem díky jeho úplnému odevzdání se a důvěře.

1 Korintským 15:28 Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem.
Efezským 4:6 …jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech(o).
(o) který je nade vším, skrze vše a ve všem

Kolosanům 1:27 Bůh jim opravdu chtěl dát poznat, jakou slávou je bohatě obdařeno ono tajemství mezi pohany. Je to Kristus mezi vámi! Naděje slávy!

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout