JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Andělé


V tom roce, kdy zemřel král Oziáš, jsem viděl Pána, jak sedí na velkolepém a vyvýšeném trůně. Lem jeho roucha naplňoval svatyni.
Nad ním stáli serafové, měli každý po šesti křídlech, dvě na zastření tváře, dvě na zastření nohou, dvě na létání.
Jeden na druhého volali tato slova: „Svatý, svatý, svatý je Jahve Sabaot, jeho sláva naplňuje celou zemi.“
Při tom burácivém volání se zachvěly veřeje dveří a chrám byl plný dýmu.
Izajáš 6:1-4Jakub šel dál svou cestou a tu proti němu stanuli Boží andělé.
Když je spatřil, řekl Jakub: „To je tábor Boží,“ a dal tomu místu jméno Machanajim.
Genesis 32:1


Velebte Jahva, všichni jeho andělé, mocní hrdinové, kteří plní jeho slovo, pozorní k hlasu jeho slova.
Velebte Jahva, všechna jeho vojska, služebníci, vykonavatelé jeho přání.
Žalm 103Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout