JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Jan 12:20-32

Bylo tam několik Řeků z těch, kteří přicházeli, aby se o svátcích klaněli.
Přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a obrátili se na něho s touto prosbou:
„Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“
Filip to jde říci Ondřejovi; Ondřej a Filip to přicházejí říci Ježíšovi.
Ježíš jim odpovídá: „Hle, nadešla hodina, kdy má být oslaven Syn člověka.
Vpravdě, vpravdě vám říkám,
nezemře-li obilné zrno padlé do země, zůstává samo;
zemře-li však, přináší mnohý užitek.
Kdo miluje svůj život, ztrácí jej;

a kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchová jej k životu věčnému.
Slouží-li mi někdo, ať mě následuje,

a kde jsem já, tam bude také můj služebník.
Slouží-li mi někdo, poctí jej Otec.
Nyní je má duše zneklidněna.
A co mám říci? Otče, zachraň mě od této hodiny! Ale právě proto jsem na tu hodinu přišel.
Otče, oslav své jméno!“
Tu se z nebe ozval hlas: „Oslavil jsem a znovu oslavím.“
Zástup, který tam stál a který to slyšel, říkal, že zahřmělo; jiní říkali: „Promluvil k němu nějaký anděl.“
Nato Ježíš řekl: „Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám.
Nyní je soud nad tímto světem; nyní bude kníže tohoto světa vyvržen ven;
a já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny lidi k sobě.“

Boží Slovo – Bible nelze svým smyšlením nebo slovy měnit.
Nelze ho ani obměkčit tam, kde je velmi ostré.
Proto každý, kdo tuto knihu čte, stojí před konfrontací, jak se nyní zachová.
Boží Slovo vyzývá k zcela jinému životu. Ten život je tak radikálně jiný, že mnozí nedokáží unést jeho tíži.
Stav našeho vnitřního člověka mluví buď o připravenosti, nebo o nepřipravenosti. Podle tohoto stavu jsme buď schopni, nebo neschopni vydat Bohu oběti.

O skutečné míře lidské oběti rozhoduje hlavně stav vědomí, rozhodnutí a stav srdce. Pokud jsme rozhodnuti pro Boha dát vše, je to rozhodnutí celé naší osobnosti.
V tíživém momentu strháváme vnitřní boj. O tom, jak se zachováme, rozhoduje vnitřní vyváženost naší osobnosti.

V mnoha situacích se člověk zachová nečekaně, náhlé chování nemusí být ovlivněno rozhodnutím a intelektem. Jen Bůh zná srdce, pravdu skrytou uvnitř a stav schopnosti dát oběť.

Z Ježíšových slov výše víme, co je správné. Jen v tomto přesném vyvážení jsme součástí oblasti pravdy, lásky, plnosti a požehnání.
Život pro Ježíše počítající se smrtí má tu největší sílu.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout