JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Nalézt milost v Božích očích

Znám tě jménem a nalezl jsi milost v Mých očích.

Jestliže jsem tedy nalezl milost v tvých očích,
dej mi laskavě poznat své cesty, abych tě poznal a nalezl milost v tvých očích.

Hle, uzavírám s vámi smlouvu. Před veškerým tvým lidem učiním podivuhodné věci, jaké nebyly stvořeny na celé zemi ani mezi všemi pronárody.
Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo; neboť to, co Já s tebou učiním, bude vzbuzovat bázeň.

Jahve kolem něho prošel a on zavolal: „Jahve, Jahve, laskavý a slitovný Bůh, pomalý ke hněvu, bohatý milostí a věrností;
který svou milost uchovává tisícům, strpí vinu, přestupek i hřích, nenechává však nic bez trestu…
Mojžíš neprodleně padl na kolena na zem a klaněl se,
potom řekl: „Jestliže jsem, Pane, skutečně nalezl milost v tvých očích, nechť, prosím, můj Pán kráčí uprostřed nás,
…odpusť nám naše viny a naše hříchy a učiň z nás své dědictví.“

Výňatky: Exodus 33:12-13, 34:10, 34:6-9; JB2012, CEP2001

Znát jménem
Nalézt milost
Poznat Boží cesty

Třebaže Mojžíše Bůh zná jménem, Mojžíš touží znát Boží zákony.
Mojžíš nalézá v Božích očích milost a sám žádá o poznání lidských cest, které jsou v Božích očích vážené.
Ačkoliv Bůh osobně zná Mojžíše, Mojžíš chce vědět jak Boha uctít.
Bůh považuje Mojžíše za svého přítele, ale on sám touží po tom být hodný být Božím přítelem.
Nechceme též Boha zklamat?

Začátek je Boží milost k nám,
pokračováním je studium Božích nařízení.
…být poznán, znamená také poznat…

Jako zázrak povýšení do nové práce, milost, kde ale máme pracovat a stát se hodnými svého nového postavení.
Jak těžká úloha.
Ale také vážená.
Můžeme svůj život změnit, žít vznešeně, žít v Božích nádvořích a nebo nabídku zahodit.
Bůh dává tyto nabídky, až přijde výzva, pracujme a snažme se, jak nám čest velí, nic není bez píle a úsilí.
Nic není zadarmo. Milost je zadarmo, ale na nás záleží, jak se k ní postavíme.


Zde je požehnání k tomu:
„Otče, jediný Bože,
ať sestoupí na tohoto služebníka požehnání k tomu
proměnit se do věrného a silného před Tvojí tváří!
Ve jménu Ježíš.
Amen!“


Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout