JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Dovětek tří králů; Mudrci podle pokynů ve snu nešli říct Herodovi kde je dítě

Mudrci podle pokynů ve snu nešli říct Herodovi kde je dítě

Ačkoliv zažíváme protivenství, jsme v bezpečí.
V nepřekonané Boží moudrosti protivenství nemohou škodit, pouze zpevňovat (vést k vytrvalosti),
vždy svrchovaně pomáhají Božímu plánu (neospravedlňuje se tím však zlo).
Bůh zasahuje do dění na zemi – do životů spravedlivých (Mudrci podle pokynů ve snu nešli říct Herodovi kde je dítě.)
Zlo dochází svého konce a Boží plán pokračuje (Herodes zemřel).

Když se Ježíš narodil za dnů krále Heroda v judském Betlémě, hle, do Jeruzaléma přišli mudrcové od Východu (astrologové, králové) a řekli: ,,Kde je ten židovský král, který se právě narodil? Viděli jsme totiž, jak vyšla jeho hvězda (hvězda na východě),
a přišli jsme se mu poklonit.„“
Když se to dozvěděl král Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Shromáždil všechny velekněze spolu se zákoníky lidu (Úkolem „zákoníků“, nazývaných také „učitelé Zákona“, nebo „znalci zákona“, bylo vykládat Písmo, zejména Zákon – přijatý Mojžíšem, a vyvozovat z něho pravidla chování pro život Židů. Pro tuto svou roli měli mezi lidem velkou prestiž a vliv.
Spolu s velekněžími a staršími byli členy Velerady.) a vyptával se jich na místo, kde se má Kristus narodit.
„V judském Betlémě,“ řekli mu, ,,takto je totiž napsáno u proroka: A ty Betléme, zemi judská, nejsi nikterak nejmenší z předních Judových měst, neboť z tebe vzejde vévoda, jenž bude pást můj izraelský lid.„ Mich.5:1
Tu Herodes potají předvolal mudrce, vyptal se jich na přesnou dobu, kdy se ta hvězda ukázala, poslal je do Betléma a řekl:
„Jděte a pečlivě po tom dítěti pátrejte, a až je naleznete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit.“
Poté, co krále vyslechli, vydali se na cestu; a hle, hvězda, kterou předtím viděli vycházet, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu uviděli, velice se zaradovali.
Vešli tedy do příbytku, uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu; potom otevřeli své pokladnice
a podali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Když pak ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi nevraceli, vydali se jinou cestou a navrátili se do své země.
Když odešli, hle, Josefovi se zjevuje ve snu Anděl Páně a říká mu: „Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a uprchni do Egypta; a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“
Vstal, vzal v noci dítě a jeho matku a uchýlil se do Egypta; a zůstal tam až do Herodovy smrti,
aby se naplnil tento prorocký výrok Páně: Z Egypta jsem povolal svého syna
(Izrael, „syn“ z prorockého textu, byl tedy předobrazem Mesiáše.) Oz.11:1
Tu když Herodes viděl, že ho mudrcové oklamali, zmocnil se ho lítý hněv a dal v Betlémě a na celém jeho území pobít všechny chlapce mladší dvou let, podle doby, kterou si přesně zjistil u mudrců.
Tehdy se naplnil výrok proroka Jeremiáše (Ráchelin hrob na území Betléma, Gn.35:19):
V Rámě bylo slyšet hlas, pláč a táhlé naříkání: to Ráchel oplakávala své děti; a nechce se dát utěšit, neboť jich už není. Jer.31:15
Když Herodes už nežil, tu se Anděl Páně zjevuje Josefovi ve snu v Egyptě a říká mu: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku
a vydej se na cestu do izraelské země; neboť ti, kdo dítěti usilovali o život, umřeli.“ Ex.4:19- Ex.4:20
Vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země.
Když se však dozvěděl, že nad Judskem vládne namísto svého otce Heroda Archelaos, bál se tam jít;
po výstraze ve snu se uchýlil do galilejského kraje a usadil se ve městě zvaném Nazaret, aby se naplnil výrok proroků:
Bude se nazývat Nazaretský.

Matouš 2:1-23

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout