JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Vyslání učedníků

V Bibli je zaznamenáno vyslání poslů Božího království několikrát, nejen v Novém Zákoně ohledně Ježíšových učedníků, ale i ve Starém ohledně vyslanců
do „země zaslíbené“. Všechny úseky nalezneme v Mat 10:1-14, Numeri 13:1-15:41, Jozue 2:1-24. Úseky popisují jak vyslance úspěšné, tak neúspěšné.

Boží moc, která budí bázeň

Řekla jim: „Vím, že vám Jahve dal tuto zemi, že jste naším postrachem a že když jste se sem přiblížili,
všechny obyvatele země zachvátila hrůza.
Neboť jsme se dozvěděli, že Jahve před vámi, když jste vycházeli z Egypta, vysušil vody Rákosového moře,
i o tom, co jste na druhé straně Jordánu udělali oběma amoritským králům Sichonovi a Ogovi, jež jste vydali klatbě.
Když jsme se to dozvěděli, opustila nás srdnatost a nikdo si před vámi nezachoval odvahu, neboť Jahve, váš Bůh,
je Bůh stejně tak vysoko na nebi jako zde na zemi.

Jozue 2:9-11

Povolání pomáhat

Cestou vyhlašujte: nebeské království je zcela blízko.
Uzdravujte nemocné, mrtvé probouzejte k životu, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy.
Zdarma jste dostali, zdarma dávejte.

Matouš 10:7

Tíha nedůvěry

Po čtyřicet dní jste prozkoumávali tu zem.
Každý den platí za jeden rok: čtyřicet let ponesete tíži svých vin a poznáte, co je to, když mě opustíte.

Numeri 14:34

Oddělení pro Boha

Promluv k Izraelitům; řekneš jim pro jejich pokolení, aby si udělali střapce k cípům svých oděvů a přidělali si k těm střapcům na cípech nit z fialového purpuru. Budete tedy mít střapec a při pohledu na něj si připomenete všechna Jahvova přikázání. Budete je pak plnit, aniž byste se už řídili žádostivostí svých srdcí a svých očí, které vás zaváděly ke smilstvu.
Tak se rozpomenete na všechna má přikázání, budete je plnit a budete zasvěcenými svého Boha. Já Jahve, váš Bůh,
jsem vás vyvedl z egyptské země, abych vám byl Bohem, já Jahve, váš Bůh.

Numeri 15:37-41

Uvědomění pravdy budí milost

Muži jí řekli: „Hle, přísahu, kterou jsi nás zavázala, splníme takto:
až přijdeme do této země, připevníš k oknu, z něhož jsi nás spustila, tuto šňůru ze šarlatové příze a shromáždíš u sebe
v domě svého otce, matku, bratry a celou svou rodinu. Krev kohokoli, kdo projde dveřmi tvého domu a vyjde ven,
padne na jeho hlavu a my budeme prosti viny; ale krev kohokoli, kdo zůstane s tebou v domě, padne, pokud na něho někdo vztáhne ruku, na naši hlavu. Vyzradíš-li však naši věc, budeme zproštěni té přísahy, kterou jsi nás dnes zavázala.“
Ona odpověděla: „Ať je to tak!“ Propustila je a oni odešli. Pak připevnila k oknu šarlatovou šňůru.

Jozue 2:17-21
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout