JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Chesed – upřímnost vztahů v rámci smlouvy mezi Božím lidem a Bohem, jeho Snoubencem.

Jeremiáš 2

Vztah lásky

Připomínám si oddanost tvého mládí, lásku tvého zasnoubení, když jsi za mnou chodila na poušti, zemí neosívanou.
Oz.2:16- Oz.2:17 Proto ji svedu, zavedu ji na poušť a budu promlouvat k jejímu srdci. Tam jí vrátím její vinohrady a z údolí Akor udělám bránu naděje.
Tam odpoví jako za dnů svého mládí, jako v den, kdy vycházela z egyptské země. Toho dne se stane – Jahvův výrok -, že na mne zavoláš: „Můj choti“

Zrada a její následek

Kde u mne vaši otcové shledali bezpráví, že se ode mne vzdálili, že kráčeli za Marností a sami se marností stali?
2.Královská 17:15 chodili za modlářským přeludem a přeludem se stali,
Neřekli: „Kde je Jahve, jenž nás vyvedl z egyptské země a vodil nás pouští, zemí vyprahlou a plnou roklí, vyschlou a temnou zemí, zemí, kudy nikdo neprochází,
kde se žádný člověk neusazuje?“

Změní si některý národ bohy? Dokonce to ani bohové nejsou! A můj lid vyměnil mou Slávu (tikkun soferim) za Bezmocnost!
Nebesa, užasněte nad tím, zděste se, ať vás zachvátí veliká hrůza, Jahvův výrok. Vždyť můj lid spáchal dva zločiny: Opustili mě, mne, pramen vody živé,
a vyhloubili si cisterny, rozpukané cisterny, jež vodu neudrží.

Ohajoba

Bůh je ten, kdo rozumí tomu, co je Jeho.
On má to jediné vlastnické právo, přesně ví, co patří Jeho lidu.
Žárlivě miluje, zná a zastává se.
Hněv je v rámci žárlivosti.

Což je Izrael nějaký otrok? Je sluha, aby se z něho dělala kořist?
Řvali na něho lvi, vyráželi svůj ryk. Z jeho země udělali pustinu, v jeho spálených městech už nejsou obyvatelé.
Nepřivolal jsi to tím, žes opustil Jahva, svého Boha, když on tě vedl po tvé cestě?

Možnost návratu a realita hříchu

A nyní, nač bys teď odcházel do Egypta a pil vodu z Nilu? Nač bys odcházel do Asýrie a pil vodu z Řeky?
Pochop a hleď, jak zlé a hořké je opustit Jahva, svého Boha, a už se přede mnou nechvět, výrok Pána, Jahva Sabaot.
Zasadil jsem tě jako vybranou révu, samou ušlechtilou sadbu. Jak to, že ses mi změnil v pláňata z jakési cizí vinice?

I kdyby ses drhnul louhem a přidával hodně mýdla, vyvstávala by tvá nepravost přede mnou nadále, výrok Pána Jahva.
Jak se odvažuješ říkat: „Nejsem poskvrněný, za baaly jsem neběhal“? Podívej se na své stopy v Údolí, uznej, co jsi udělal.

Říkáš: „Jsem nevinen, jeho hněv ať se ode mne odvrátí!“ Jsem tu, abych tě soudil, když říkáš: „Nezhřešil jsem.“
Jak snadno měníš cestu!

Izajáš 39 „Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí.

Boží nepomíjející láska

Jeremijáš 33:7-8 Změním úděl Judy i úděl Izraele a vybuduji je jako na začátku. Očistím je ode všech jejich nepravostí, jimiž proti mně hřešili, a odpustím jim všechny nepravosti, jimiž proti mně hřešili a jimiž se mi vzepřeli.

Boží řešení v Kristu

Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova?
Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.
Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.
Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost.
Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout