JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

V duchu a moci Eliášově

Bude před ním kráčet v duchu a moci Eliášově,
aby srdce otců přivedl nazpět k dětem
a buřiče k rozvaze spravedlivých,
a Pánu připraví pohotový lid.
Lukáš 1:17

Lidé kráčí po různých cestách. Málo je těch, co kráčí po Božích cestách. A nejmíň těch, co žijí pro příchod Páně.

Tihle „svatí Boží“ jsou na zemi varováním, ukazateli směru a důkazy Boží existence. V každém záhybu jejich tváře lze spatřit Boží rysy. Jsou to průkopníci,
často zůstávají sami, ale vědí proč tou úzkou cestou kráčí. Čelí nedostatku a trápení s neochvějnou silou. Tito lidé ohlašují Boží skutky a plány.
Neptají se, ale dávají odpovědi. Bez lidské podpory vystupují v síle Boží. Jsou houževnatí. V žilách jim proudí Boží síla.

…libuji si ve slabostech, v urážkách, v tísních, v pronásledování a v úzkostech zakoušených pro Krista;
neboť když jsem slabý, tehdy jsem právě silný…

1. Kor 12:9

Silou Boží

…ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci: velkou stálostí v souženích, v nesnázích, v úzkostech, pod ranami, v žalářích,
v nepokojích, v námahách, v bděních, v postech; čistotou, věděním, trpělivostí, dobrotou, svatým duchem, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, Boží mocí; útočnými i obrannými zbraněmi spravedlnosti; ve cti i v potupě, ve špatné i v dobré pověsti; jako ti, kteří jsou pokládáni za podvodníky, a přesto pravdomluvní; za neznámé, třebaže my jsme velice známí; za umírající, zatímco jsme přece naživu; za trestané, kteří však nejsou vydáváni na smrt; za smutné, zatímco my se stále radujeme; za chudé, zatímco my tolik lidí obohacujeme; za ty, kdo nic nemají, zatímco nám patří všechno…

2.Kor 6:4-10

Připravit cestu Páně

…ozvalo se na poušti Boží slovo Zachariášovu synu Janovi. A on šel do celého jordánského kraje, hlásal křest pokání na odpuštění hříchů, jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, urovnejte mu stezky; každá strž bude vyplněna a snížena každá hora nebo pahorek; křivolaké úseky se napřímí a hrbolaté cesty budou vyrovnány. A každé tělo uvidí Boží spásu…

Lukáš 3:2-6

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout