JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Milovat bez zásluh

Ať vám Pán dá růst a oplývat láskou. Vaše mírnost ať je známá všem lidem.

Titovi 3:2 nikoho neurážet, vyvarovat se sporů,
být laskaví, projevovat vůči všem lidem všemožnou mírnost.

A to bezpodmínečně, neboť i my jsme dříve patřili k bezbožníkům, před tím než jsme se dali
omýt a posvětit a ospravedlnit jménem Pána Ježíše Krista.

3 Vždyť i my jsme kdysi byli nerozumní,
vzpurní, zbloudilí, zotročení spoustou žádostivostí a rozkoší,
žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení
a vzájemně jsme se nenáviděli.

I vůči nám byl projev Boží dobroty projeven z pouhého milosrdenství bez zásluh.

4 Ale v den, kdy se ukázala dobrota Boha,
našeho Spasitele, a jeho láska k lidem,
5 on nehleděl na skutky spravedlnosti, které jsme snad vykonali,
ale z pouhého svého milosrdenství nás spasil koupelí
znovuzrození a obnovy v Duchu Svatém.

6 A onoho Ducha na nás v hojnosti vylil skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,
7 abychom byli Kristovou milostí ospravedlněni a v naději obdrželi dědictví věčného života.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout