JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Svrchovaný zásah Boží

Matouš 3:11 Jan Křtitel: Já sám vás křtím ve vodě k pokání; ale ten, jenž přichází za mnou (Ježíš), je silnější nežli já, jemu nejsem hoden zout obuv; on vás bude křtít v Duchu Svatém a v ohni.

Lukáš 12:49 Ježíš: Přišel jsem vrhnout na zem oheň a jak bych si přál, aby už vzplanul.
Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná! Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení! Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti třem; budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.

Izajáš 1:24 Pán, Hospodin zástupů: Obrátím na tebe svou ruku, vytavím tvou strusku, jako louhem odloučím všechny tvé přimíšeniny. A vrátím ti soudce, jako byli na počátku, tvoje rádce, jako byli zprvu; pak tě budou nazývat městem spravedlnosti, městem věrným.

Oheň je předmětem méně hmotné, účinnější očisty než voda, představuje svrchovaný zásah Boha a Jeho Ducha.
Oheň, jenž očistí a zapálí srdce a jenž se rozžehl na kříži.
Do duchovního boje promítající se Duch svatý.
Ježíšovou smrtí a zmrtvýchvstání – důkazem Jeho božství – je nastoleno ostří meče, které rozděluje dobré od špatného. Je to dílo, které dává řešení na dlouhodobý problém země inklinované zlem. Onen oheň je zažehnut Ježíšovým přetěžkým úkolem a vlastním vydáním se (Křtem mám být pokřtěn a jakou mám úzkost, dokud není dokonán!), který představuje tak velký zásah do dění na zemi, že skrze něho je rozhodováno o lidských životech. (Myslíte si, že jsem zde, abych na zemi zavedl mír? Nikoli, říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž v domě, kde je pět lidí, budou rozděleni tři proti dvěma a dva proti třem.)
Ježíšův čin je natolik do životů zasahující, že vyžaduje jasné vyhrocení osobností. Oheň, který je zapálen, buďto pálí nebo posvěcuje. (Odedávna bylo zachování ohně slučováno s Boží přítomností.)

Pozn.: Boží přítomnost si nelze koupit, ani podmanit, hraje zde velkou roli opravdovost.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout