JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Čistota

Řekneš-li: „My jsme to nevěděli,“ což ten, který zpytuje nitro, tomu nerozumí?
Ten, který chrání tvůj život, to neví? On odplatí člověku podle jeho činů.
Přísloví 24:12

Bible, Jan 15

„Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.

Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí,
aby nesla hojnější ovoce.

Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil.

Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe,
nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.

Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.

To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.“

„To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.

Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá,
oč byste ho prosili v mém jménu.

To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali.

Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.

Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa,
ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.

Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali,
i vaše zachovají.

Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal.

Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích.

Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.

Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce.

To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.

Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout