Home

JEŽÍŠ KRISTUS

 • Osobní Přítel, který má pochopení pro Tvé srdce, osobně Tě zná a miluje, žádná slza pro Něj není ukrytá, nesmírně Mu na Tobě záleží.

 • Síla pro náš život, udílí svého Ducha, který nejen oživuje, ale je sílou pro každého z nás, s Ním není žádný problém překážkou, On mění náš život od základu a nikdy nás v něm neopouští.

 • Ten, který nás povolává ke službě, jíž hybnou sílou je láska k trpícímu, On vynakládá všechno úsilí, aby ho zachránil. Jsme nástroji v Jeho ruce, které mají moc zachránit.

 • Naděje, která neklame, ale drží nad vodou každého bez rozdílu věku, pohlaví, barvy kůže a zaměření.

 • Bůh, který slyší každou modlitbu, a s Nímž si na základě věrnosti lze vybudovat vztah, stát se tím, s kým počítá.

 • Sám řekl:

  Já jsem ta cestapravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. J14:6

  Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Mt11:28

   Více BOŽÍ SLOVO  


Jesus Christ

 • A personal Friend who has an understanding for Your heart, personally knows and loves You, no tears for Him are hidden, He loves you immensely.

 • The power for our lives, He gives our Spirit, which not only revives, but is the strength for each of us, with Him is no problem with obstacle, He changes our life from the ground and never leaves us.

 • The One who calls us to serve, Whose motive is mercy with the suffering, He makes every effort to save him. We are instruments in His hands that have the power to save.

 • Hope that does not deceive, but holds over water everybody regardless of age, gender, skin color, and focus.

 • God, who hears every prayer, and with whom we can build a relationship on the basis of faithfulness, become the one with whom He counts.

 • He himself said:

  I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. J14: 6

  Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. Mt11: 28

  More of Bible